دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، تیر 1397 
مروری بر کمی‌سازی جلوه ظاهر بصری

صفحه 135-146

علی محمد علیزاده؛ فرهاد عامری؛ سیامک مرادیان