رفتار بازدارندگی بیونانوکامپوزیت الیاف سلولز و هیدروکسی پروپیل سلولز در برابر تغییرات رنگی به عنوان یک پوشش بر روی اسناد کاغذی

نویسندگان

1 دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر تهران

2 دانشکده حفاظت و مرمت ، دانشگاه هنر تهران

3 شیمی، پژوهشکده شیمی و مهندسی شیمی

4 کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

چکیده

اسناد کاغذی، بخش مهمی از اموال فرهنگی و تاریخی را شامل می‌شوند. این آثار در گذر زمان، همواره مستعد زردشدگی در قالب یک آسیب زیباشناختی هستند. در این پژوهش با هدف کاهش تغییر رنگ پلیمر کلوسل‌جی (هیدروکسی پروپیل سلولز) به عنوان یک آهار بسیار رایج در مرمت اسناد کاغذی، رفتار بازدارندگی از تغییرات رنگی دو نوع نانوالیاف سلولز باکتریایی (BCN) و سلولز رشته‌ای (NFC) به صورت کامپوزیت در این پلیمر و به واسطه پوشش‌دهی روی کاغذهای صافی، مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس با استفاده از روش‌های پیرسازی مصنوعی، طیف‌سنجی UV-Vis و میکروسکوپ SEM نتایج بررسی شدند، یافته‌ها نشان داد که حضور این نانوالیاف پس از پیرسازی موجب بازدارندگی از تغییرات کلی رنگ (∆E) گردید، به طوری که BCN بیشترین بازدارندگی را نشان داد. همچنین به عنوان هدف فرعی، افزایش غلظت کلوسل‌جی پس از پیرسازی موجب تشدید تغییرات رنگی شد. به طور کلی، افزودن این نانوالیاف در بستر کلوسل‌جی به عنوان یک پوشش برروی کاغذ موجب بازدارندگی از تغییرات رنگی می‌گردد و از طرفی، باید از کاربرد غلظت‌های بیشتر کلوسل‌جی اجتناب شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inhibition Behavior of the Cellulose Nanofibers and Hydroxypropyl Cellulose Bio-Nanocomposite Against Colour Changes as a Coating on the Paper Documents

نویسندگان [English]

  • M. Ghrbani 1
  • K. Samanian 2
  • M. Afsharpour 3
  • A.A. Sabet Jazari 4
1 Faculty of Conservation, Tehran University of Art
2 Faculty of Conservation , Tehran University of Art
3 Chemistry and Chemical Engineering Research Center of Iran
چکیده [English]

Paper documents are included an important part of cultural and historic property. As time passes, these works are always prone to yellowing as an aesthetic damage. In this study, for the purpose of reduce the colour changes of Klucel-G polymer (Hydroxypropyl cellulose) as a very common size in paper documents restoration, inhibition behavior of colour change for two types of Nanofibers of Bacterial Cellulose (BCN) and Fibrillated Cellulose (NFC) into this polymer, by coating onto filter-paper samples were evaluated; Then, using artificial aging, UV-Vis spectroscopy and SEM microscope methods, the results were analyzed. Based on findings, the presence of these nanofibers after aging led to inhibition of the total colour changes (ΔE), so that BCN showed the highest inhibition. As a sub-purpose, increasing the concentration of Klucel-G led to exacerbation of colour changes after aging. Totally, adding these nanofibers into the Klucel-G, as a coating on paper prevent colour changes and on the other hand, applying more concentrations of Klucel should be avoided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paper document
  • Cellulose nanofiber
  • Klucel
  • Sizing
  • Yellowing
  • Colour change