فرایند پذیرش مقالات

فرآیند پذیرش مقاله در نشریه علوم و فناوری رنگ شامل مراحل زیر می‌باشد:

1- ثبت‌نام در سامانه و ارسال مقاله توسط مؤلف مسئول

2-بررسی اولیه مقاله توسط دبیر تخصصی نشریه

3-انتخاب داوران توسط هیئت تحریریه و ارسال مقاله به داور

4- بررسی مقاله توسط داوران و ارائه نظرات و پیشنهادات جهت بهبود مقاله

5- ارسال نظرهای داوران به مؤلف

6- اصلاح مقاله توسط مؤلف و ارسال مجدد آن

7- داوری نهایی و تعیین وضعیت مقاله توسط سردبیر

8- قرارگرفتن مقاله‌‌های پذیرفته‌شده در پایگاه مجله در بخش مقاله‌های آماده انتشار

9 - انتشار مجله براساس برنامه زمان‌بندی

فلوچارت فرآیند چاپ مقالات