رتبه فصلنامه علمی علوم و فناوری رنگ(JCST) در ارزیابی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری رنگ موفق به کسب رتبه الف توسط  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1401گردید.

اطلاعات بیشتردر تارنمای سامانه ارزیابی نشریات قابل دسترس است.