اعضای هیات تحریریهمدیر مسئول

دکترزهرا رنجبر

مهندسی پلیمر- صنایع رنگ استاد - پژوهشگاه رنگ

faculty.icrc.ac.ir/zahra-ranjbar/en
ranjbaricrc.ac.ir
021-22969771-7
0000-0002-2173-8229

سردبیر

دکترکمال‌الدین قرنجیگ

مهندسی نساجی استاد – پژوهشگاه رنگ

faculty.icrc.ac.ir/kamaladin-gharanjig/en
gharanjigicrc.ac.ir
0000-0002-0115-3557

مدیر اجرایی

دکتر فرهاد عامری

مهندسی پلیمر- صنایع رنگ دانشیار- پژوهشگاه رنگ

fameriicrc.ac.ir
0000-0001-6139-5665

اعضای هیات تحریریه

دکتر سعید باستانی

مهندسی پلیمر- صنایع رنگ استاد– پژوهشگاه رنگ

faculty.icrc.ac.ir/saeed-bastani/fa
bastaniicrc.ac.ir
021-22969771-7
0000-0002-8457-8752

دکتر سعید پورمهدیان

مهندسی شیمی دانشیار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

aut.ac.ir/cv/2408/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%20%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
pourmahdaut.ac.ir
0000-0001-7445-6527

دکتر سوسن رسولی

شیمی تجزیه دانشیار – پژوهشگاه رنگ

faculty.icrc.ac.ir/sousan-rasouli/fa
rasouliicrc.ac.ir
0000-0002-4305-9921

دکتر زهرا رنجبر

مهندسی پلیمر- صنایع رنگ استاد - پژوهشگاه رنگ

ranjbaricrc.ac.ir
0000-0002-2173-8229

دکتر شهره روحانی

شیمی تجزیه دانشیار – پژوهشگاه رنگ

rouhaniicrc.ac.ir
0000-0002-1193-4314

دکتر شیوا سالم

مهندسی شیمی- نانو فناوری استاد، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی ارومیه

uut.ac.ir/find.php?content_id=483
s.salemche.uut.ac.ir
0000-0001-7255-2486

دکتر علی شمس ناتری

مهندسی نساجی استاد – دانشکده فنی مجتمع آموزشی دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~a.shams
a_shamsguilan.ac.ir
0000-0002-1365-9264

دکتر فرهاد عامری

مهندسی پلیمر- صنایع رنگ دانشیار– پژوهشگاه رنگ

fameriicrc.ac.ir
0000-0001-6139-5665

دکتر فرهنگ عباسی

مهندسی پلیمر استاد – دانشگاه صنعتی سهند

fa.polymer.sut.ac.ir/ShowStaffDetails.aspx?ID=2
f.abbasisut.ac.ir
0000-0001-9770-4255

دکتر کمال‌الدین قرنجیگ

مهندسی نساجی استاد – پژوهشگاه رنگ

faculty.icrc.ac.ir/kamaladin-gharanjig/en
gharanjigicrc.ac.ir
0000-0002-0115-3557

دکتر محسن محسنی

مهندسی پلیمر استاد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

mmohseniaut.ac.ir
0000-0001-7517-3668

دکتر سیامک مرادیان

فیزیک رنگ استاد – دانشکده صنعتی امیرکبیر

moradianaut.ac.ir
0000-0003-1809-8598

دکتر عزالدین مهاجرانی

اپتیک غیرخطی در پلیمرها دانشیار – پژوهشکده لیزر دانشگاه شهید بهشتی

lapri.sbu.ac.ir/~e-mohajerani
e-mohajeranisbu.ac.ir
0000-0002-9243-9410

دکتر علی‌اکبر یوسفی

مهندسی شیمی استاد – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

www.ippi.ac.ir/index.aspx?siteid=1&&siteid=1&pageid=286
a.yousefiippi.ac.ir
1111-1254-4859-4125

ویراستار

دکتر بهزاد شیرکوند هداوند

پلیمر استاد – پژوهشگاه رنگ

shirkavandicrc.ac.ir