اندازه‌گیری مستقیم ماده رنگزای راکتیو نارنجی 84 در نمونه‌های در حال رنگبری با استفاده از الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح شده با اکسید گرافن / نانوذرات نقره

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد

2 دانشکده مهندسی نساجی و پلیمر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد

3 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده

در این تحقیق، روشی جدید به منظور اندازه‌گیری مستقیم غلظت ماده رنگزای راکتیو نارنجی 84 در محلول‌های آبی در حین تخریب به روش الکترواکسایش در حضور نانوذرات دی‌اکسید تیتانیم ارایه ‌گردیده است. در ابتدای امر، مقایسه‌ای میان عوامل تجزیه‌ای دو روش طیف‌سنجی نوری و الکتروشیمیایی به منظور تعیین بهترین روش اندازه‌گیری ماده رنگزا در محلول‌‌های آبی مورد مقایسه قرار گرفته است. اندازه‌گیری‌های الکتروشیمیایی غلظت ماده رنگزا بر روی سطح یک الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح شده با گرافن اکسید/نانونقره انجام شده است. نتایج مقایسه حاکی از آن است که روش الکتروشیمیایی توانایی اندازه‌گیری ماده رنگزا را در غلظت‌های بسیار پایین‌تر (nM 20) از روش طیف‌سنجی (μM 4.8) و حتی در حضور نانوذرات معلق در محلول دارا است. روش پیشنهادی دارای گستره خطی μM 100.0 – 0.05 نسبت به غلظت ماده رنگزای راکتیو نارنجی 84 می‌باشد. تاثیر حضور مواد رنگزای متفاوت و یون‌های مداخله گر متنوع بر عملکرد روش پیشنهادی در اندازه‌گیری ماده رنگزای مورد مطالعه، بررسی شده است. روش پیشنهادی به صورت موفقیت‌آمیز برای اندازه‌گیری ماده رنگزای راکتیو نارنجی 84 در نمونه پساب جمع‌آوری شده از دو کارخانه نساجی به کار برده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Direct Determination of Reactive Orange 84 at Discoloring Samples Using Glassy Carbon Electrode Modified with GO/Ag Nanoparticles

نویسندگان [English]

  • M. Dehghani 1
  • N. Nasirizadeh 2
1 Young Researcher and Elite Club, Yazd Branch, Islamic Azad University
2 Department of Textile and Polymer Engineering, Yazd Branch, Islamic Azad University
3 Young Researcher and Elite Club, Yazd Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

In this research, a new method was developed for direct determination of Reactive Orange 84 in aqueous solutions during electreooxidation degradation in presence of titanium dioxide nanoparticles. Firstly, analytical parameters of two methods the spectrophotometry and electrochemistry was compared to choose the best method for determination of dye in aqueous. The electrochemical measurements of dye conducted out by glassy carbon electrode modified by graphene oxide and silver nanoparticles. The results shown that the electrochemical method is capable determinate very low concentrations of dye (20.0 nM) compared with spectrophotometry (4.8 μM) even in the presence of suspended particles in the solution. The proposed method has a linear range of 0.05 to 100.0 μM toward concentrations from Reactive Orange 84. The effect of presence of different dyes and interfering ions on performance the proposed method in the dye measurement was investigated. In addition, presented method was successfully applied to RO84 detection in wastewater samples collected from two textile plant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrochemical method
  • Dye determination
  • Decolorization
  • Ag Nanoparticles