بررسی تاثیر اصلاح سطحی نانوذرات اکسید روی به کمک ترکیبات پیوند دهنده سیلانی بر خاصیت فوتوکاتالیستی آن

نویسندگان

1 گروه پژوهشی پوشش‌های سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 گروه پژوهشی نانوفناوری رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

این پژوهش به تاثیر دو نوع اصلاح سطحی به کمک ترکیبات پیوند دهنده سیلانی (آمینی و اپوکسیدی) روی خواص فوتوکاتالیستی نانوذرات اکسید روی می‌پردازد. بدین منظور نانوذرات اکسید روی با سه غلظت مختلف از این دو ترکیب سیلانی آمایش سطحی شدند. میزان موفقیت فرایند آمایش با دو آزمون وزن‌سنجی حرارتی و آنالیز شیمیایی زیر قرمز سنجیده شد که این آزمون‌ها پیوند شیمیایی بین سطح نانوذرات و ترکیبات اصلاح کننده را تایید کردند و نتایج نشان داد که با افزایش غلظت اصلاح کننده‌ها، میزان حضور ترکیبات سیلانی در سطح نانوذرات افزایش یافتند. بررسی‌های جذبی فرابنفش- مرئی نیز حکایت از افزایش قدرت جذب نانوذرات در اثر آمایش سطحی داشت. علاوه بر این رفتار پایداری نانوذرات اصلاح نشده و اصلاح شده در محیط‌های آبی و آلی مختلف مورد سنجش قرار گرفت. بررسی رفتار فوتوکاتالیستی نانوذرات در محیط آبی نیز نشان داد که آمایش سطحی با ترکیب آمینی سبب افت قدرت فوتوکاتالیستی نانوذرات گردید، ولی ترکیب اپوکسیدی سبب افزایش رفتار فوتوکاتالیستی آن‌ها شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Surface Treatment with Various Silane Coupling Agents on Photocatalytic Activity of Zinc Oxide Nanoparticles

نویسندگان [English]

  • Hosein Yari 1
  • M. Rostami 2
1 Surface coating and Corrosion Department, Institute for Color Science and Technology
2 Nanomaterials and nanocoatings Department, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

This paper aims at treatment of Zinc oxide nanoparticles with amino- and glymo- functional silane coupling agents. The influence of such treatment (with three range of concentration of silanes) on photocatalytic activity of nanoparticles is discussed. TGA and FTIR analyses confirmed the surface treatment successfulness and revealed that the higher concentration of silane leads to a higher amount of treatment on particles surface. UV-visible studies demonstrated that surface treatment with silane coupling agents increased the UV absorption capabilities of nanoparticles. In addition, the particles stability in aqueous and organic media was investigated photocatalytic assessments in liquid medium revealed that while amino silane reduced the photocatalytic activity, glymo-silane promoted it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zinc oxide nanoparticles
  • surface treatment
  • Silane Coupling Agents
  • Amino silane
  • Glymo silane
  • Photocatalytic activity