دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تیر 1393 
تاثیر کربن مشکی و کربن فعال بر خواص رنگی و فیزیکی پارچه پنبه- نایلونی

صفحه 93-100

محمد خواجه مهریزی؛ سید مجید مرتضوی؛ شادپور ملک پور؛ سیدمنصور بیدکی


بررسی اثر کاربید بور بر پخت و پایداری حرارتی رزین رزول

صفحه 137-147

سید آرش حدادی؛ محمد مهدویان احدی؛ فرهنگ عباسی