ارزیابی خواص الکتروشیمیایی و سطحی آلیاژ آلومینیم 1050 آماده‏‌سازی شده با روش‏‌های مختلف

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 گروه پوشش‏های سطوح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در این مطالعه، آلیاژ آلومینیم 1050 با روش‏های مختلف شامل چربی‏گیری، شستشوی قلیایی، شستشوی قلیایی و به دنبال آن شستشوی اسیدی و سنباده‌زنی و به دنبال آن شستشوی قلیایی و سپس شستشوی اسیدی، آماده‏سازی شد. خواص الکتروشیمیایی نمونه‏ها و همچنین ریخت و ترکیب سطح آنها توسط آزمون‏های الکتروشیمیایی پلاریزاسیون، اندازه‌گیری پتانسیل مدار باز (OCP) در محلول 3.5% وزنی NaCl و میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به آنالیز عنصری بررسی شدند. نتایج نشان داد که آماده‏سازی با روش شستشوی قلیایی و به دنبال آن شستشوی اسیدی مناسب‏ترین روش از نظر حذف لایه‏‎های اکسیدی و کاهش مکان‏های کاتدی از سطح فلز می‌باشد. همچنین، نتایج حاصل از چسبندگی pull off بهبود چسبندگی پوشش اپوکسی بر روی زیرآیند آماده‌سازی شده به روش 3 در مقایسه با نمونه‏های آماده‏سازی شده با روش چربی‌گیری و شستشوی قلیایی را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Electrochemical and Surface Characteristics of Aluminium Alloy-1050 Surface Prepared by Different Methods

نویسندگان [English]

  • S. Sharifi Golru 1
  • M. M. Attar 1
  • B. Ramezanzadeh 2
1 Department of Polymer Engineering and Color Technology, Amirkabir University of Technology
2 Department of Surface Coating and Corrosion, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

In this study, the surface of aluminium alloy 1050 was prepared by different methods of including (1) degreasing, (2) alkaline etching, (3) alkaline etching followed by acid washing and (4) mechanical polishing before alkaline etching followed by acid washing. The electrochemical properties of the samples and their surface morphology and composition were studied by DC polarization technique, open circuit potential (OCP) measurements in 3.5% (w/w) NaCl solution and scanning electron microscope (SEM) equipped with energy dispersive x-ray spectroscopy (EDS). Results revealed that method (3) could be the most effective way of oxide layer removal and cathodic sites reduction from the surface of aluminum. Also the results obtained from pull off adhesion test showed adhesion improvement for the surface prepared sample through method (3) in comparison with methods (1) and (2).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aluminium alloy 1050
  • surface preparation
  • Electrochemical test
  • morphology
  • Adhesion
  • Epoxy Coating