اثر چربی زدایی سطح چوب های چرب بر مقاومت چسبندگی پوشش در شفاف پوشه‌ها

نویسندگان

گروه صنایع چوب، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

در این تحقیق، بررسی تاثیر چربی‌زدایی سطح دو گونه از چوب‌های چرب عناب و پسته بر مقاومت چسبندگی پوشش در شفاف پوشه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. به همین منظور نمونه‌هایی با رطوبت 8 درصد و ابعاد 10×100×300 میلی‌متر تهیه و سطوح آنها به طور مجزا با دو ماده تینر فوری و استن صنعتی شست و شو داده شد و سپس سطوح نمونه‌ها با شفاف پوشه‌های سیلر،کیلر و نیم پلی‌استر پوشش داده شدند. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می‌دهد که چربی‌زدایی سطح اثر قابل توجهی بر افزایش چسبندگی پوشش اعمال شده بر روی سطوح چوب داشت به طوری که در هر دو گونه بیشترین میزان چسبندگی پوشش در اثر چربی‌زدایی سطح با استن صنعتی مشاهده شد. در حالت کلی نیز بالاترین چسبندگی در اثر پوشش سیلر- کیلر- نیم پلی‌استر اعمال شده بر روی نمونه‌های عناب چربی‌زدایی شده با استن به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Surface Fat Removal in Fatty Wood on the Adhesion Strength of Clear Coating

نویسندگان [English]

  • M. Ghofrani
  • S. Khojasteh khosro
Department of Wood Group, Shahid Rajaee Teacher Training University
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of surface fat removal of two fatty wood species, jujube (Ziziphus jujuba) and pistachio (Pistacia mutica) on the adhesion strength of transparent coatings. Test specimens were prepared from wood with 8% moisture content and dimensions of 300×100×10 mm. The specimen’s surfaces were rinsed with thinner and industrial acetone, separately and covered with clear coat (sealer, clear and acid catalyzed). The results showed that the surface fat removal had significant effect on adhesion strength of applied coatings on wood surface. In both species the maximum value of adhesion strength was resulted in surface fat removed by industrial acetone. Finally, the maximum value of adhesion strength was also resulted from sealer - clear and acid catalyzed coating applied on surface fat removed jujube with acetone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adhesion strength
  • Surface fat removal
  • Jujube
  • Pistachio
  • Clear coat