بررسی اثر کاربید بور بر پخت و پایداری حرارتی رزین رزول

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی سهند

2 گروه پژوهشی پوشش‌های سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در این پژوهش اثر پرکننده کاربید بور (B4C) به میزان 1 درصد بر پایداری حرارتی رزین رزول مورد بررسی قرار گرفت. در مطالعه خواص حرارتی از آزمون‌‌های گرما‌ وزن‌سنجی (TGA) جهت بررسی رفتار تخریب رزین و میزان زغال‌گذاری آن و آزمون گرما‌سنجی تفاضلی پویشی (DSC) جهت مطالعه رفتار پخت رزین و تاثیر کاربید بور بر گرمای واکنش پخت استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که با افزودن کاربید بور میزان زغال‌گذاری رزین در دماهای بالا به نحو چشم‌گیری افزایش یافته است. همچنین با افزودن کاربید بور گرمای واکنش پخت کاهش یافته است که این کاهش جزئی در مقایسه با سایر خواص اصلاحی قابل صرفه نظر کردن می‌باشد. نتایج آزمون طیف‌سنجی زیر قرمز تبدیل فوریه (FTIR) و میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به آنالیز عنصری (SEM-EDX) نشان داد در دمای ‍°C 800، کاربید بور به اکسید‌بور تبدیل می‌شود و با توجه به افزایش حجمی که در پی آن ایجاد می‌کند، انقباض و چروکیدگی رزین را تا حد زیادی جبران می‌نماید که منجر به پایداری حرارتی بالای آمیزه رزین می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of B4C Particles Effects on Curing and Thermal Stability of Resole Resin

نویسندگان [English]

  • S. A. Haddadi 1
  • M. Mahdavian ahadi 2
  • F. Abbasi 1
1 Polymer Engineering Department, Sahand University of Technology
2 Department of Surface Coatings and Corrosion, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

This work intends to study the effect of boron carbide (B4C) as filler (1 wt. %) on thermal stability of the resole resin. Thermal properties was studied by means of thermo gravimetric analysis (TGA) to evaluate char yield and differential scanning calorimetric (DSC) to evaluate the resin curing behavior and boron carbide effects on curing reaction heat. Results showed increase of char yield and decrease of curing reaction heating the presence of B4C. The results of Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and scanning electron microscopy coupled with energy dispersive x-ray spectroscopy (SEM-EDS) revealed conversion of the B4C to B2O3 which resulted in volume expansion and compensation of the resin shrinkage, which led to the high thermal stability of the compounded resin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phenolic resin
  • Resole
  • Boron carbide
  • Thermal stability