دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، فروردین 1393 
بررسی و ساخت مینای زرین‌فام روی بدنه آرکوپال

صفحه 75-83

فهیمه رضوی؛ مهدی قهاری؛ مجید رشیدی هویه


بررسی معنایی هارمونی رنگی با استفاده از روش‌های روان- فیزیکی

صفحه 85-92

فروغ مهیار؛ حسین ایزدان؛ لوزاالسادات تقوی؛ سهیلا صادقیان ندوشن