اکسیداسیون حرارتی آهن بر روی رس جهت تهیه رنگدانه رس- نانواکسید آهن (2): بررسی خصوصیات حرارتی، رنگی و الکترومغناطیسی

نویسندگان

1 گروه مهندسی نساجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

2 مهندسی نساجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

3 گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در این تحقیق نانوذرات اکسید آهن در سطح و در میان لایه‌های رس با استفاده از کربنات سدیم و نیترات آهن پس از اکسیداسیون حرارتی در دمای 400 درجه سانتی‌گراد تهیه شدند. پراش پرتو ایکس از رنگدانه سنتز شده وجود بلور‌های نانواکسید آهن 2 در سطح رنگدانه را نشان داد. به علاوه آزمون حرارتی از رنگدانه نانواکسید آهن-رس بهبود مقاومت حرارتی رنگدانه را در مقایسه با رس نشان داد. نتایج آزمون‌های میکروسکوپی و اسپکترومتر تفرق پرتو X حضور عناصر آهن، آلومینیم و سیلیسیم را بر سطح رس نشان دادند. بررسی خصوصیات انعکاسی رنگدانه نانواکسید آهن-رس نشان داد که به دلیل قرارگیری نانوذرات اکسید آهن در ترکیب نهایی رنگدانه، شدت انعکاس نور در ناحیه مرئی و میزان روشنایی رنگدانه کاهش می‌‌یابد. نتایج آزمون الکترومغناطیس نشان دهنده افزایش جذب امواج در رنگدانه نانواکسید آهن ـ رس در مقایسه با رس می‌‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thermal Oxidation of Iron on Clay to Obtain Clay-Nano Iron Oxide (II) Pigment: Evaluation of Thermal, Colorimetric and Electromagnetic Properties

نویسندگان [English]

  • M. Parvinzadeh 1
  • Sh. Eslami 2
  • A. Almasian 3
1 Department of Textile, Islamic Azad University, Shahre Rey Branch
2 Textile Engineering, Islamic Azad University, Shahre Rey Branch
3 Department of Environmental Research, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

In this research, nano-iron oxide was synthesized on the surface and between clay layers using sodium carbonate and iron nitrate after thermal oxidation in 400 ° C. X-ray diffraction from synthesized pigment showed the presence of nano-iron oxide II crystals on the surface of the pigment. Moreover, thermal measurement of nano-iron oxide-clay pigment showed an improvement of thermal stability in comparison with clay. SEM and EDX results showed the presence of chemical elements of Fe, Al and Si on the surface of clay. Reflectance properties of nano-iron oxide-clay pigment showed that the intensity of reflectance in visible region and lightness value of pigment is decreased which is due to deposition of iron oxide nano-particle in the final pigment compound. Results from electromagnetic test showed an increased electromagnetic absorbance in clay/nano-iron oxide pigment in comparison with clay.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iron particles on clay
  • Thermal Oxidation
  • Reflectance spectrophotometer
  • Electromagnetic waves instrument