بررسی اثر بسترهای رزینی بر خواص نشری- انعکاسی ماده رنگزای فلورسنت زرد دیسپرس 232

نویسندگان

1 گروه پژوهشی علوم و فناوری چاپ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 گروه پژوهشی پوشش‌های سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در این تحقیق ماده رنگزای فلورسنت زرد دیسپرس 232 سنتز گردید و خواص نشری و رنگ‌سنجی این رنگزای خالص در بستر رزین‌های مورد استفاده در چاپ افست با استفاده از دستگاه اسپکترورادیومتر مورد مطالعه قرار گرفت. رزین‌های مورد آزمایش رزین آلکید بلند روغن، ورنی مالئیک و ورنی فنولیک هیت ست می‌باشند. منحنی انعکاسی برای تمامی نمونه‌ها در دو حالت حذف و اضافه شدن منبع نوریUV به منبع نوری A اندازه‌گیری شد و میزان نشر فلورسانس به دو روش محاسبه گردید. روش اول اختلاف انعکاس دو منحنی انعکاسی در طول موج بیشینه نشر و روش دوم اختلاف سطح زیر دو منحنی انعکاسی می‌باشد. مشاهده شد که نتایج هر دو روش، روند مشابهی را نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on Effects of Different Resin Media on Reflectance Properties of Disperse Yellow 232

نویسندگان [English]

  • F. Talebnia 1
  • F. Nourmohammadian 2
  • S. Bastani 3
1 Department of Printing Technology, Institute for Color Science and Technology
2 Department of Organic Colorants, Institute for Color Science and Technology
3 Department of Surface Coatings, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

In this research, disperse yellow 232 was synthesized, purified and subjected to spectroradiometric study in different resin media. Alkyd, maleic and phenolic resins as common useful resins in offset printing inks were applied to study the effects of different media on fluorescent emission of the dye. Reflectance curves in two UV-cut and UV-add statuses were measured under A light source. The emissions in the different media were calculated in two different ways. First, calculation of emission intensities differences in UV-cut and UV-add reflection curves in maximum emission wavelength, and second, calculations of difference area between the two curves were measured, and the results were in good accordance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coumarin
  • Fluorescent dye
  • reflectance
  • Printing ink
  • Offset printing