ساخت، تعیین محدوده پایداری و بررسی خواص نوری لعاب‌های ویژه پایه شیشه‌ای PbO- B2O3، La2O3 و Nb2O5

نویسنده

گروه پژوهشی رنگدانه‌های معدنی و لعاب، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

شیشه‌های پایه بوراتی PbO-B2O3 La2O3- و Nb2O5 در ساخت ابزار فوتونیک، اوپتوالکترونیک، نیمه آینه‌ها، انامل، پوشش‌ها یا لعاب‌های براق و آویزهای شیشه‌ای با خواص انعکاسی بالا برای تزیینات خانگی و غیره، کاربرد فراوان دارند. هدف از به کارگیری این نوع شیشه‌ها به عنوان لعاب پایه، نیل به خواص نوری ویژه نظیر ضریب شکست بالا و خواص تجزیه نوری پایین می‌باشد. در این تحقیق ابتدا، شیشه‌ساز قوی B2O3، با مقادیر بالا و مختلفی از اکسیدهای عناصر سنگین مانند: PbO، La2O3 و Nb2O5 مخلوط و ذوب شدند. این شیشه‌ها ظاهری شفاف، بدون رنگ یا کم رنگ داشتند. چالش قابل توجه در این تحقیق، دستیابی به شیشه‌های پایدار و یکنواخت با خواص نوری بالا بود. به منظور تعیین محدوده‌های حرارتی مانند: ذوب، بلوری شدن، دگرگونی و میزان پایداری، آنالیز حرارتی (DTA) از نمونه‌های پایدار انجام گرفت. از نتایج حاصله، محدوده شیشه‌ای پایدار در نمودارهای سیستم شیشه‌ای B2O3-PbO-La2O3 و B2O3-PbO-Nb2O5، در نواحی PbO بالا، مشخص شد. برای اندازه‌گیری خصوصیات نوری از قبیل: ضریب شکست و خواص تجزیه نوری دقیق، از نمونه‌های پایدار شکل‌های مختلف مانند: قطعات نازک، میله و منشورهای مناسب، طراحی، تراشیده و صیقل شدند. نتایج و منحنی‌های حاصله در این تحقیق بیانگر خواص تجزیه پایین (عدد آبه

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fabricating, Determining Stability and Study of Optical Properties of Novel Glazes Based on Nb2O5, La2O3 and PbO-B2O3 Glass Systems

نویسنده [English]

  • H. Ahmadi Moghaddam
Department of Inorganic Pigments and Glaze, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

B2O3-PbO, La2O3, Nb2O5 base glasses have uses in electro-optics, special reflective glazes and semi-mirror glasses. The aim of utilising of these glass systems as glaze bases is to attain special optical properties, for example, ultra high refractive index and low dispersion. In this research, B2O3, as a strong glass-former, hosted great amounts of PbO, La2O3 and Nb2O5. They were mostly colourless, or had low colour shades. The challenge was to achieve ultra-high optical properties stable glasses. Thermal Differential Analysis, DTA, experiments were carried out to determinate the glass stability. From the stable glasses, accurate slabs, circular bars and prisms were prepared for measuring optical properties. High refractive index and light dispersion were measured by minimum angle of deviation in prism. Results indicated that the stable glasses were limted. The light dispersion was low i.e. Abbe No.>10, and the relative reflection was 8-14.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Glaze base
  • High refractive index and glazes
  • Heavy element oxides
  • Stable glassy structures