تاثیر شرایط جوی صنعتی و دریایی صنعتی بر عملکرد سامانه‌های پوششی اپوکسی غنی از روی و اتیل سیلیکات روی

نویسندگان

دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ماهشهر

چکیده

در این مطالعه تاثیر ضخامت آسترهای اپوکسی و اتیل سیلیکات، پوشش‌های میانی و رویه اپوکسی آمید و پلی یورتان بر عملکرد یک ساله آنها در شرایط جوی اراک و ماهشهر بررسی شد. نتایج نشان داد که افت براقیت سامانه‌ها در ماهشهر بیشتر است و با وجود افزایش اولیه شاخص زردی، فرسایش تدریجی سطح سامانه‌ها موجب گردید تا تغییرات چندانی در این عامل مشاهده نشود. همچنین واکنش‌های تکمیل پخت و نوراکسایشی همراه با فرسایش سطحی موجب بروز تغییرات نوسانی در سختی سامانه‌ها گردید. مقایسه افت براقیت در آزمایش‌های طبیعی و شتاب یافته جوی نیز نشان داد که 800 ساعت آزمایش شتاب یافته معادل با 7 ماه شرایط جوی ماهشهر است. بعلاوه درحالی که مقاومت به خوردگی چرخه‌ای سامانه‌های اپوکسی تحت تاثیر ضخامت آنها بود، اثری از خوردگی طی آزمایش‌های مه نمکی و شرایط جوی طبیعی بر روی هیچ یک از سامانه‌ها مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Industrial and Marine Industrial Atmospheres on Performance of Zinc Rich Epoxy and Zinc Ethyl Silicate Coating Systems

نویسندگان [English]

  • N. Tahmassebi
  • R. Marashi
Department of polymer engineering, Islamic Azad University, Mahshahr Branch
چکیده [English]

In this study, the influences of thickness on the weathering performance of coating systems including zinc rich epoxy or ethyl silicate primer, epoxy/polyamide surfacer and polyurethane topcoat were investigated. Natural weathering was evaluated in Arak in center of Iran and Mahshahr located near Persian Gulf. The results showed that gloss retention of the systems exposed to Arak was higher and there was a relatively low variation in yellowness index of the systems that can be attributed to gradual surface erosion. Surface erosion, postcuring and photodegradation of the topcoat also caused a fluctuating variation in hardness of the systems. In addition, the results presented that 800 hours accelerated weathering was equal to 7 months natural weathering in Mahshahr. It was also found that an increase in thickness increased cyclic corrosion resistance of the epoxy systems, while, no defects were detected on surface of all the systems during salt spray and natural weathering.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zinc rich epoxy
  • Zinc ethyl silicate
  • Natural weathering
  • Accelerated weathering
  • Salt Spray
  • Cyclic corrosion