بررسی معنایی هارمونی رنگی با استفاده از روش‌های روان- فیزیکی

نویسندگان

1 دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان

2 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

به نظر می‌رسد تعریفی واحد برای هارمونی رنگی وجود ندارد و افراد مختلف، هارمونی رنگی را مشابه یا نزدیک به مفهوم رفتارهای مختلف رنگی ارزیابی می‌کنند. با هدف بررسی مفهوم هارمونی رنگی و در صورت وجود، یافتن تعریفی واحد برای آن، روابط بین هارمونی رنگی با خوشایندی، زیبایی، آرامش و تباین فام رنگی، با تدوین و ارائه یک آزمایش روان- فیزیکی مورد بررسی قرار گرفت. بر پایه روش‌های آماری نوین در تجزیه و تحلیل داده‌ها، نتایج نشان می‌دهد که هیچ یک از رفتارهای احساسی مورد بررسی نمی‌توانند دقیقا هم معنی با مفهوم هارمونی رنگی باشند. در میان رفتارهای رنگی مورد بررسی، زیبایی و آرامش رنگی ارتباط معنایی بهتری را با هارمونی رنگی دارند. همچنین دو رفتار خوشایندی و زیبایی رنگی ارتباط خوبی را با یکدیگر نشان می‌دهند. بر اساس نتایج تحقیق، مشاهده‌کننده‌های مذکر تمایل کمتری به انتخاب ترکیب‌های رنگ‌های هارمونی مکمل نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Meaning of Colour Harmony Using Psychophysical Techniques

نویسندگان [English]

  • F. Mahyar 1
  • H. Izadan 2
  • L. Taghavi 2
  • S. Sadeghian Nodoushan 2
1 Architecture and urban Design School, Art University of Isfahan
2 Department of Textile Engineering, Isfahan University of Technology
چکیده [English]

Due to the lack of consistency in defining colour harmony by different people, the present research was focused on finding the meaning of colour harmony. The relationships between colour harmony and colour pleasantness, beauty, calmness, and hue contrast were examined in order to fascinate the selections of the most harmonious colour combinations in different applications. A psychophysical experiment carried out for two colour combinations. On the basis of a novel method of data analysis, the results show that the term of colour harmony is not the same as any of the inspected colour terms. However, the meaning of colour harmony is much closer to the meaning of the colour beauty and the colour calmness. The concepts of colour beauty and colour pleasantness are also similar to each other. Furthermore, it seems that the male observers have a less tendency in selecting the complementary colour harmony pairs than the female observers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Colour harmony
  • Colour beauty
  • Colour pleasantness
  • Colour calmness
  • Hue contrast