دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، دی 1392 
بهبود ویژگی‌های فیزیکی و چاپ‌پذیری کاغذ چاپ به وسیله پوشش‌دهی کم

صفحه 265-274

جعفر ابراهیم‌پور کاسمانی؛ سعید مهدوی؛ احمد ثمریها