بررسی اثر شرایط پیش‌عملیات الکتروپولیش بر کیفیت سطحی و رنگ ورقه آلومینیمی

نویسندگان

1 گروه مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

2 مجتمع مواد و فناوری‌های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در این تحقیق، تأثیر عملیات الکتروپولیش بر زبری، درخشش ورقه آلومینیم و همچنین کیفیت رنگ آبی پس از رنگ‌کاری روی فیلم آندایز شده مورد مطالعه قرار گرفت. برای این منظور، تأثیر غلظت محلول (اسید پرکلریک و الکل اتیلیک با نسبت حجمی 1:5، 1:6 و 1:7)، ولتاژ (5 الی 25 ولت) و زمان عملیات الکتروپولیش (2 الی 9 دقیقه) مطالعه گردید. از میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) و نرم‌افزار فتوشاپ برای بررسی پوشش سطحی استفاده شد. نتایج AFM نشان دادند که فرآیند الکتروپولیش تحت شرایط بهینه (2 دقیقه، 15 ولت و محلول حاوی اسید پرکلریک و الکل اتیلیک با نسبت حجمی 1:5) تأثیر مطلوبی بر کیفیت سطحی دارد، به طوری‌که Rz برای نمونه‌های تحت آندایزینگ پس از رنگ‌کاری به‌واسطه پیش‌عملیات الکتروپولیش از 34.35 نانومتر به 1.50 نانومتر کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Electropolishing Pretreatment Conditions on Surface Quality and Color of Aluminum Foil

نویسندگان [English]

  • H. Rezagholi 1
  • K. Zanganehmadar 2
  • M. Mirjani 2
1 Department of Metallurgy, Saveh Branch, Islamic Azad University
2 Department of Materials Engineering, Malek-Ashtar University of Technology
چکیده [English]

In this research, the effect of electropolishing treatment on the roughness and luminosity of aluminum foil and quality of blue color after dyeing on anodized film was investigated. For this purpose, the effect of solution composition (Perchloric acid: ethanol with volume ratio 1:5, 1:6 and 1:7), voltage (5-25 volt) and electropolishing duration (2-9 min) were studied. Atomic force microscopy (AFM) and Photoshop were used to study on surface coating. The AFM results showed that electropolishing under optimal conditions (2 min, 15 volt, Perchloric: ethanol with volume ratio 1:5) have good effect on surface quality, so that Rz value for anodized sample after dyeing of 34.35 nm were reduced to 1.50 nm by electropolishing pretreatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electropolishing
  • Anodizing
  • Luminosity
  • Photoshop
  • Roughness