بهبود ویژگی‌های فیزیکی و چاپ‌پذیری کاغذ چاپ به وسیله پوشش‌دهی کم

نویسندگان

1 گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادکوه

2 بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

3 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

در این مطالعه، بهبود ویژگی‌های چاپ‌پذیری کاغذ چاپ به وسیله پوشش لاتکس همراه با دو نوع پرکننده معدنی شامل نانورس در دو سطح و کربنات کلسیم رسوبی در چهار سطح بررسی شد. تصاویر میکروسکوپ روبشی (SEM) گویای پر شدن نسبی حفرات و پوشش کاغذ پایه می‌باشند. تفاوت رفتار رئولوژی پوشش حاوی دو نوع رنگدانه پوششی و گرانروی آنها کاملاً مشهود بوده که از نظر کاهش هزینه‌های آماده‌سازی کربنات کلسیم ارجح است. نتایج نشان داد که پوشش سطح کاغذ چاپ موجب ﻛﺎﻫﺶ زﺑﺮی، ﺗﺨﻠﺨﻞ و ﺟﺬب آب شده که در نتیجه ﭼﺎپﭘﺬﻳﺮی ﻛﺎﻏﺬ و ﺛﺒﺎت اﺑﻌﺎد آن در ﭼﺎپ اﻓﺴﺖ رول ﺑﻬﺒﻮد می‌یابد. همچنین پوشش سطحی کاغذ با سطح احتمال 1% موجب افزایش معنی‌داری در براقیت و چگالی چاپ شده است. مشاهده ظاهری کاغذهای چاپ شده نشان داد که بهترین کیفیت چاپ مربوط به کاغذهای پوشش‌یافته با کربنات کلسیم است. در هیچ یک از کاغذهای پوشش‌یافته، پدیده کنده‌شدن سطح کاغذ برخلاف نمونه شاهد اتفاق نیفتاد که اهمیت زیادی پس از چاپ و ایجاد پرز بر روی نوردهای چاپ دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improvement of Physical Properties and Printability of Wood Containing Paper by Light Weight Coating

نویسندگان [English]

  • Jafar Ebrahimpour Kasmani 1
  • S. Mahdavi 2
  • A. Samariha 3
1 Department of Wood and Paper Engineering, Savadkooh Branch, Islamic Azad University
2 Research Institute of Forests and Rangelands, Wood and Forest Product Research Division
3 Young Researches and Elites Club, Science and Research Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

In this study, wood containing printing paper was coated by latex with nanoclay and PCC loading for printing improvement at two and four levels, respectively. Scanning electron microscope images confirm partial filling and covering of cavities on the surface of base paper by the coating. Rheological behavior and viscosity of two types of color pigment are quite different and PCC would be better because of lower preparation costs. Results showed that the printing paper coating reduced roughness, porosity and water absorption, so printability and dimensional stability of paper would improve in web offset printing. There is significant difference between gloss and print density of coated paper and control at α= 0.01. Apparently, coated paper with PCC showed better print quality than the control. Printing with IGT tester revealed that no picking occurred on coated paper contrary to the control that could be critical for print quality and linting problem on the press rolls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SEM
  • PCC
  • Nonoclay
  • Picking
  • Printability