تاثیر شرایط نوردهی در ارزیابی چشمی برخی از ویژگی‌های هندسی پوشرنگ‌های خودرویی

نویسندگان

گروه پژوهشی فیزیک رنگ، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

شرایط نوردهی، هندسه تابش و مشاهده از جمله عوامل مهمی است که در ارزیابی چشمی ویژگی‌های ظاهری نظیر براقیت، پوست پرتقالی و وضوح تصویر در پوشرنگهای خودرویی نقشی اساسی ایفا می‌نمایند. در این تحقیق ویژگی‌های براقیت، پوست پرتقالی و وضوح تصویر پوشرنگ‌های خودرویی تحت سه شرایط نوردهی تک سویه، پراکنده و کابینت نوری استاندارد و در هریک از شرایط تحت زاویه تابش و مشاهده مختلفی بررسی گردید. برای این منظور سه مقیاس براقیت، وضوح تصویر و پوست پرتقالی از پوشرنگ خودرویی مشکی متالیک تهیه گردید و هر سه مقیاس در هریک از شرایط نوردهی بطور جداگانه توسط 8 نفر مشاهده کننده مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آماری این تحقیق نشان داد میزان خطای مشاهده‌کنندگان در ارزیابی چشمی براقیت تحت شرایط نوردهی تک سویه و تحت زوایه تابش 38 درجه و زاویه مشاهده 7 درجه و ارزیابی وضوح تصویر و پوست پرتقالی تحت شرایط کابیت نوری استاندارد در مقایسه با سایر شرایط کمتر است به طوری که میانگین مقدار استرس برای ارزیابی براقیت، وضوح تصویر و پوست پرتقالی در هریک از شرایط ذکر شده کمتر از 8% می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Illumination/Observation Geometries on Visual Assessment of Certain Geometric Attributes of Automotive Paints

نویسندگان [English]

  • F. Ameri
  • N. Khalili
Department of Color Physics, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

Illumination/observation geometries have an effective role in visual assessments of geometric attributes such as gloss, distinctness of image, orange peel of automotive paints. In this research, gloss, distinctness of image and orange peel of an automotive paint were investigated under three different illumination/observation conditions namely, directional, diffuse and combination of the two(i.e. directional plus diffuse) usually achieved in a standard light cabinet. For each condition, the visual assessments were carried out at various viewing geometries. For this purpose, three scales, i.e. specular gloss, distinctness of image and orange peel were prepared for a black automotive finish. These scales were separately evaluated visually under various illumination/viewing conditions by a panel of 8 observers. The statistical parameters showed that the visual perception of gloss under directional lighting/viewing geometry of 38º/7 º along with visual perception of distinctness of image and orange peel observed in a standard light cabinet with a 45º /0º geometry gave the most reasonable results as the performance of observers in such set ups induced average stress values of less than 8%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Orange peel
  • Gloss
  • Distinctness of image
  • Directional illumination
  • Diffuse illumination
  • Viewing conditions