اثر کیفیت پرداخت سطح چوب بر مقاومت چسبندگی در شفاف پوشه‌ها

نویسندگان

گروه صنایع چوب، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

در این تحقیق، هدف بررسی اثر کیفیت پرداخت سطح چوب بر مقاومت چسبندگی برخی از شفاف پوشه‌ها بود به همین منظور نمونه‌های چوبی از سه گونه گردو، راش و چنار با رطوبت 8 درصد به ابعاد 10×100×300 میلی‌متر تهیه و در دو سطح با درجه سنباده‌های 180-160-100 و 360-160-100 در جهت الیاف پرداخت گردیدند. سطوح نمونه‌ها با شفاف پوشه در دو فرآیند جداگانه سیلر- کیلر و سیلر- کیلر- نیم پلی‌استر پوشش داده شدند. نتایج نشان ‌داد که زبری سطح اثر قابل توجهی بر مقاومت چسبندگی پوشش اعمال شده بر روی سطوح چوب داشت به طوری که در هر سه‌گونه بیشترین میزان مقاومت چسبندگی در اثر پرداخت سطح چوب با سنباده‌ درجه 180 به دست آمد. در حالت کلی نیز مقاومت چسبندگی پوشش در اثر اعمال پوشش سیلر- کیلر- نیم پلی‌استر بر روی نمونه‌های چنار پرداخت شده با درجه سنباده180 بالاتر از دیگر نمونه‌ها بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Wood Surface Finishing Quality on the Adhesion Strength of Clear Coats

نویسندگان [English]

  • M. Ghofrani
  • S. Khojasteh khosro
Department of Wood Group, Shahid Rajaee Teacher Training University
چکیده [English]

This study was aimed to investigate the effects of wood surface quality on adhesion strength of some clear coats. The wood samples were prepared from three species consist of walnut (Juglans regia), beech (Fagus orientalis) and sycamore (Platanus orientalis) which had 8% moisture content and were 300×100×10 mm in diameter. Samples were sanded with 100-160-180 and 100-160-360 grit size. Samples’ surface were covered with a clear coat in two separate process which was sealer-clear and sealer-clear & acid catalyzed lacquer. The results showed the surface roughness had significant effect on the adhesion strength of coating on the wood surface. The highest adhesion strength was obtained in samples that were sanded by 180 grit sandpaper in all three species. Finally, the highest adhesion of coating samples was found in sycamore samples finished with sealer-clear & acid catalyzed coat and sanded by 180 grit sandpaper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adhesion strength
  • Clear coating
  • Surface Quality
  • Walnut
  • Beech
  • Sycamore