سنتز نانوکامپوزیت‌ سلف دوپ پلی‌آنیلین –رس در محیط‌ دی‌اکسیدکربن‌ فوق‌‌بحرانی و کاربرد آن در یک پوشش اپوکسی غنی از روی

نویسندگان

1 گروه پژوهش پوشش، پژوهشگاه صنعت نفت

2 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

نانو کامپوزیت سلف دوپ پلی‌آنیلین-رس از طریق واکنش کوپلیمریزاسیون منومر آنیلین و 3- آمینو بنزن سولفونیک اسید در محیط دی‌اکسیدکربن فوق بحرانی در حضور ذرات نانو رس Cloisite 30B و در محیط دی‌اکسیدکربن فوق بحرانی سنتز شد. سلف دوپ پلی‌آنیلین نیز در شرایط مشابه سنتز شد. سلف دوپ پلی‌آنیلین و نانو کامپوزیت سلف دوپ پلی‌آنیلین-رس به صورت جداگانه به پوشش اپوکسی و اپوکسی غنی از روی افزوده شدند و خواص ضدخوردگی نمونه‌ها از طریق تعیین میزان عبور بخار آب و ارزیابی‌های الکتروشیمیایی شامل تعیین پتانسیل خوردگی (Ecorr.) و اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) تعیین شد. نتایج بررسی‌‌ها نشان داد که بهترین خواص ضدخوردگی با استفاده از نانوکامپوزیت سلف دوپ پلی‌آنیلین-رس حاصل می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of Self Doped Polyaniline-Clay Nanocomposites in ScCO2 for Application in a Zinc Rich Epoxy Coating

نویسندگان [English]

  • E. Akbarinezhad 1
  • M. Ebrahimi 2
  • F. Sharif 2
  • M. M. Attar 2
1 Coating Research Center, Research Institute of Petroleum Industry
2 Polymer Engineering and Color Technology Department, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

Self doped polyaniline-clay nanocomposite was synthesized via copolymerization of aniline and 3-amino benzene sulfonic acid with ammonium peroxydisulfate in ScCO2 in the presence of Cloisite 30B nano-clay. Self doped polyaniline was sunthesized in the same procedure. The synthesized self doped polyaniline and self doped polyaniline-clay nanocomposite were added into the epoxy and zinc rich epoxy coatings, separately. Corrosion protective properties of synthesized products were analyzed via determination of water vapor transmission and determining free corrosion potential (Ecorr.) and electrochemical impedance spectroscopy. Results revealed that the best protective performances were achieved by using self doped polyaniline-clay nanocomposite.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self doped polyaniline
  • Nanocomposite
  • Supercritical medium
  • Zinc rich epoxy