دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، تیر 1396 
بررسی رنگبری زیستی مواد رنگزای آزو توسط اکتینومیست‌های نمک‌دوست و تحمل‌پذیر نمک

صفحه 145-152

فرزانه مهدوی زفرقندی؛ محمد علی آموزگار؛ صدیقه اسد؛ مریم سیروسی