بهینه‌سازی فرآیند اکسایش پیشرفته فنتون برای رنگ‌زدایی پساب حاوی ماده رنگزا با استفاده از نانوکاتالیزگر فریت مس

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان

2 علوم پایه، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه

چکیده

در این تحقیق، تاثیر سه عامل زمان، غلظت هیدروژن پراکسید و مقدار نانوکاتالیزگر فریت مس(CuFe2O4) سنتز شده بر روی حذف ماده رنگزای نارنجی متیل مورد مطالعه قرار گرفت. برای بهینه‌سازی بازده حذف ماده رنگزا از روش سطح پاسخ بر اساس طراحی Box-Behnken استفاده شد. شرایط بهینه برای حذف ماده رنگزای نارنجی متیل با غلظت mg/l 50 در زمان 109.26 دقیقه، با غلظت هیدروژن پراکسید 24.42 میلی‌مولار و مقدار کاتالیزگر 49.88 میلی‌گرم بدست آمد. نتایج نشان داد که در شرایط بهینه، حذف ماده رنگزا تا بیش از 95% می‌تواند حاصل شود. نانوذرات فنتونی حاصل، کاتالیزگرهای مؤثری در تصفیه پساب‌های صنعتی حاوی مواد رنگزای آزو مانند نارنجی متیل هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Fenton Advanced Oxidation Process for Decolorization of Dye-Containing Wastewater by Copper Ferrite Nanocatalyst

نویسندگان [English]

  • L. Ershadi Afshar 1
  • N. Chaibakhsh 1
  • Z. Moradi-Shoeili 2
1 Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Guilan
2 Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Guilan
چکیده [English]

In this study, the effects of three parameters including reaction time, H2O2 concentration, and catalyst loading on the decolorization of methyl orange by synthesized copper ferrite nanocatalyst have been studied. In order to optimize the decolorization efficiency, response surface methodology (RSM) based on Box–Behnken design (BBD) was employed. Optimum condition for decolorization of methyl orange solution with concentration of 50 mg/l was obtained at 109.26 min, H2O2 concentration of 24.42 mmol/l, and catalyst loading of 49.88 mg/l. The results showed that at the optimum conditions, a decolorization of more than 95% can be obtained.The synthesized Fenton nanoparticles are efficient catalysts for the treatment of industrial wastewaters containing azo dyes such as methyl orange.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Methyl Orange
  • Advanced oxidation
  • nanocatalyst
  • Fenton
  • optimization
  • Decolorization