حذف ماده رنگزای آزو با استفاده از آندهای MWCNTs/Ti و MWCNTs-TiO2/Ti

نویسندگان

1 دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان

2 دانشکده شیمی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

هدف اصلی این تحقیق کاربرد روش لایه‌نشانی الکتروفورتیک (EPD) برای اصلاح الکترودهای بر پایه تیتانیم با نانو مواد و استفاده از آنها برای حذف ماده رنگزای اسید قرمز 33(AR33)، با استفاده از فرآیندهای الکترولیز و فتوالکتروکاتالیست می‌باشد. در این مقاله، الکترودهای تیتانیم با نانو لوله‌های کربنی چند دیواره ((MWCNTs/Ti)، کامپوزیت نانو لوله‌های کربنی چند دیواره - دی اکسید تیتانیم (MWCNTs-TiO2/Ti) با روش لایه نشانی الکتروفورتیک تهیه شدند. کارایی آند MWCNTs/Ti برای حذف ماده رنگزای AR33 ارزیابی شد و بازده بالایی برای حذف mg/l 30 ماده رنگزای AR33 (90%) با استفاده از چگالی جریان mA/cm2 5/5، غلظت g/l 1 کلرید سدیم و 10=pH در مدت زمان 60 دقیقه بدست آمد. همچنین، فعالیت الکتروکاتالیستی MWCNTs-TiO2/Ti از طریق تخریب AR33 به عنوان آلاینده نمونه بررسی شد. 98% حذف رنگبری و 41.66% معدنی‌سازی ماده رنگزا بعد از 60 دقیقه تصفیه فوتوالکتروکاتالیستی با الکترود MWCNTs-TiO2/Ti، چگالی جریان mA/cm2 7.5، mg/l 30 ماده رنگزا و 5.2=pH به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Removal of Azo Dye Using MWCNTs/Ti and MWCNTs-TiO2/Ti Anodes

نویسندگان [English]

  • F. Nabizadeh Chianeh 1
  • J. Basiri Parsa 2
1 Faculty of Chemistry, Semnan University
2 Faculty of Chemistry, Bu-Ali Sina University
چکیده [English]

The main objective in this research was application of Electrophoretic deposition (EPD) method for modification and coating of titanium electrodes with nano materials and their application for removal of Acid Red 33 (AR33) dye , by using electrocatalysis and photoelectrocatalysis processes. In this paper the titanium electrodes coated with multiwall carbon nanotubes (MWCNTs/Ti) and multiwall carbon nanotubes – titanium dioxide composite (MWCNTs-TiO2/Ti) were prepared by the electrophoretic deposition (EPD) method. The evaluation of efficiency of prepared MWCNTs/Ti anode for removal of AR33 indicated that high decolorization efficiency (90%) was achieved for dye concentration of 30 mg/L, using a current density of 5.5 mA cm-2 , NaCl 1g/L and pH=10 for 60 min. Also, photoelectrocatalysis (PEC) activity of MWCNTs-TiO2 composite electrode was investigated through the degradation of AR33 as a model pollutant. 98% of decolorization efficiency and 41.66% of mineralization for AR33 dye were achieved after 60 min of photoelectrocatalytic treatment using the MWCNTs-TiO2/Ti composite electrode at a current density of 7.5 mA cm−2 , dye concentration of 30 mg/L and pH=5.2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrophoretic deposition
  • MWCNTs/Ti
  • MWCNTs-TiO2/Ti
  • Acid Red 33