دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، تیر 1394 
سنتز نانوذره فریت روی اصلاح شده با سیلان و قابلیت رنگبری آن

صفحه 91-100

نیازمحمد محمودی؛ زهرا افشار بکشلو؛ محمد ابراهیم علیا