تاثیر فلورسنسی کاغذ بر تغییر رنگ نمونه‌های چاپ شده با کمک چاپگر رنگی آزمایشگاهی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی فیزیک رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 دانشکده مهندسی نساجی، موسسه کار قزوین

چکیده

در فرآیند چاپ، کاغذ و ویژگی‌های آن نقش مهمی در رنگ نهایی درک شده از آن دارند. در این تحقیق تاثیر حضور ماده فلورسنس در کاغذ بر روی تغییر رنگ یکسری نمونه چاپ شده بررسی شد. نمونه‌های استاندارد 24 رنگی مکبث روی کاغذ A4 سفید با چاپگر رنگی آزمایشگاهی چاپ شد. مقادیر بازتابش طیفی این نمونه ها تحت منبع نوری A و اختلاطی از A و UV با کمک یک دستگاه اسپکترورادیومتر پس از کالیبراسیون در محدوده مرئی تعیین گردید. مقادیر ضرایب رنگی آنها در سامانه رنگی CIELCH تحت روشنایی D65 و مشاهده‌کننده 10 درجه محاسبه شد. نتایج نشان داد ویژگی فلورسنتی کاغذ در موارد زیادی جابجایی رنگی محسوسی ایجاد می نماید. همچنین مشاهده شد برای رنگ‌های آکروماتیک تغییرات در فام نمونه ها محسوس نیست ولی در میزان روشنایی و خلوص نمونه ها تغییرات قابل توجهی ایجاد می‌شود. علاوه بر آن مشاهده شد که نوع فرمول اختلاف رنگ انتخابی بر تحلیل نتایج بدست آمده تاثیر به سزایی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Fluorescence in Paper on Color Change of Printed Samples Using a Laboratory Color Printer

نویسندگان [English]

  • M. Safi 1
  • F. Mola 2
1 Department of Color Physics, Institute for Color, Science and Technology
2 Department of Textile Chemistry, Institute of Kar
چکیده [English]

In the printing process, paper and its characteristics are understood to have a major role in the final perceived color. At the present study, the effect of fluorescence in paper on color change of the printed samples was investigated. The 24 color patches from Macbeth chart were printed on an A4 white paper by using a laboratory color printer. The spectra reflectance curves of the samples were determined by a calibrated spectroradiometer under illuminant A and a combination of illuminant A and UV radiation at the visible region. CIELCH color space parameters were calculated from the measured reflectance values under standard illuminant D65/10˚. The results showed that fluorescence property of paper in many cases led to a noticeable color shift. In addition, it was shown that for achromatic samples, changes in hue were not significant but it was noticeable on lightness and chroma. Moreover, it was resulted that the selected color difference equation has a large impact to analyze acquired results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • paper
  • Fluorescence property
  • Color change
  • CIELCH color space
  • Optical brightening agent