سنتز نانوذرات مخلوط اکسیدهای فلزی لانتان ـ روی ـ آلومینات با روش احتراقی و تاثیرشان در رنگبری رنگزاهای اسید آبی 92 و راکتیو آبی 19

نویسندگان

1 گروه مستقل شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در این تحقیق، نانوذرات جدید مخلوط اکسید های فلزی لانتان-روی-آلومینات با استفاده از روش احتراقی سنتز و با روش‌های تصاویرمیکروسکوپ روبشی الکترونی، XRD و EDAXشناسایی گردید. سطح نانوذرات به دست آمده با ترکیب آمینوسیلان اصلاح شد و کاربرد این نانوذرات در رنگبری رنگزاهای اسید آبی 92 و راکتیو آبی 19 مورد بررسی قرارگرفت. اثر عوامل مانند مقدار جاذب، غلظت اولیه رنگ، pH و نمک روی حذف رنگزا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سینیتیک و ایزوترم‌های متداول نیز مطالعه و بررسی شدند و طبق بررسی‌های انجام گرفته، سینتیک جذبی و ایزوترم حاکم بر سیستم به ترتیب سینتیک شبه مرتبه دوم و ایزوترم لانگمویر به دست آمدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of Mixed Metal Oxides of Lanthanum-Zinc-Aluminate Nanoparticles by Combustion Method and Their Effects on Removal of Acid Blue 92 and Reactive Blue 19 Dyes

نویسندگان [English]

  • F. Bagherpour Sardsahra 1
  • Z. Shariatinia 1
  • Sh. Shekarriz 2
  • N.M. Mahmoodi 3
1 Department of Chemistry, Amirkabir University of Technology
2 Colour and Polymer Research Centre, Amirkabir University of Technology
3 Department of Environmental Research, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

In this research, the mixed metal oxides of lanthanum - zinc - aluminate nanoparticles were synthesized by combustion method and characterized by SEM, FTIR, XRD and EDAX. The surface of the synthesized nanoparticle was modified by aminosilane and used to remove Acid Blue 92 (AB 92) and Reactive Blue 19 (RB 19). The effect of adsorbent dosage, initial dye concentration, pH and salt on dye removal was investigated. The kinetics and isotherm of dye removal was studied. The results showed that dye removal followed pseudo-second order kinetics and the Langmuir isotherm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Synthesis
  • Nanoparticles
  • Dye removal
  • Isotherm
  • Kinetics