سنتز، شناسایی طیفی و فعالیت ضدمیکروبی رنگزاهای هتاریل‌آزوایندول جدید از برخی مشتقات 2-آمینوبنزوتیازول

نویسندگان

گروه شیمی، دانشگاه گیلان

چکیده

در این تحقیق چهار آمین هتروسیکل از واکنش مشتقات آنیلین با پتاسیم تیوسیانات و محلول برم در استیک اسید تهیه شدند. از جفت‌کردن 2-متیل‌ایندول با نمک‌های دی آزونیم تهیه شده از چهار آمین هتروسیکل سنتز شده و دو آمین هتروسیکل خریداری شده شش رنگزای جدید سنتز شدند. ساختار رنگزاها با طیف‌سنجی UV-Vis، IR و 1H NMR تأیید شد. خواص حلال‌پوشی آنها در حلال‌های مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. علاوه براین خواص ضدمیکروبی رنگزاهای سنتز شده روی باکتری‌های اشرشیاکلی (EC)، باسیلوس سابتیلیس (BS)، میکروکوکوس لوتئوس(ML) و سودوموناس آرئوژناز (PS) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که برخی از این ترکیبات دارای سطوح بالایی از فعالیت ضدمیکروبی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis, Spectral Characterization and Antimicrobial Activity of Novel Hetarylazoindole Dyes from Some 2-Aminobenzothiazole Derivatives

نویسندگان [English]

  • A. Yahyazadeh
  • H. Yousefi
  • Z. Nezhademehdipour
Department of Chemistry, University of Guilan
چکیده [English]

In this study four heteroaryl amines have been prepared from the reaction of aniline derivatives, potassium thiocyanate and bromine in acetic acid. Coupling of diazonium salts of corresponding amines with 2-methylindole led to hetaryl-azoindole dyes. These dyes have been characterized by UV–Visible, FT-IR and 1H NMR spectroscopy. The solvatochromism properties of dyes have been investigated in various solvents. In addition, the antimicrobial activity of the synthesized dyes has been evaluated against Escherichia coli, Bacillus subtilis, Micrococcus leuteus and Pseudomonas aeruginosa bacterial strains. The results showed that some of these dyes are potential antibacterial compounds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diazonium salt
  • 2-methylindole
  • 2-Aminobenzothiazole
  • Solvatochromism
  • Antimicrobial