بررسی عملکرد بازدارندگی خوردگی رنگدانه فسفات روی پتاسیم سنتز شده در دو شرایط مختلف طی زمان غوطه‌وری

نویسندگان

1 گروه پژوهشی پوشش‌های سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 گروه پژوهشی رنگدانه و لعاب ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در این تحقیق، تاثیر تغییر شرایط سنتز برای رنگدانه فسفات روی پتاسیم بر روی خواص ضدخوردگی آن بررسی شد. عواملی نظیر زمان کلسینه، زمان خاموشی، سرعت اختلاط و نسبت مولی KOH/ZnCl2 به عنوان عوامل موثر در سنتز انتخاب گردید. از روش هم رسوبی برای سنتز رنگدانه‌ها استفاده شد و عملکرد بازدارندگی خوردگی آن‌ها در محلول کلرید سدیم 3.5% طی زمان غوطه‌وری (1، 4 و 24 ساعت) مطالعه گردید. از آزمون‌های پراش پرتو ایکس (XRD) و طیف‌سنجی رامان برای شناسایی این رنگدانه‌ها استفاده گردید. جهت ارزیابی عملکرد بازدارندگی خوردگی رنگدانه‌های سنتز شده در مقایسه با فسفات روی تجاری، از آزمون‌های طیف‌‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS)، پلاسمای کوپل شده القا شده (ICP)، اندازه‌گیری pH و پردازش سطح استفاده شد. نتایج آزمون‌ها، عملکرد بهتر بازدارندگی خوردگی فسفات روی پتاسیم نسبت به رنگدانه فسفات روی تجاری را نشان می‌دهد. همچنین، ارزیابی عملکرد بازدارندگی خوردگی درون محلول اشباع نشان داد که با افزایش زمان، مقاومت انتقال بار نمونه‌های سنتز شده افزایش یافته و با افزایش سرعت اختلاط و کاهش نسبت هیدروکسید پتاسیم به کلرید روی در سنتز، عملکرد بازدارندگی خوردگی تا حد زیادی بهبود می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Corrosion Inhibition Performance of Synthesized Potassium Zinc Phosphate Pigments in two Different Conditions During Immersion Time

نویسندگان [English]

  • E. Alibakhshi 1
  • E. Ghasemi 2
  • M. Mahdavian ahadi 1
1 Department of Surface Coatings and Corrosion, Institute for Color Science and Technology
2 Inorganic Pigment and Glazes Department, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

In this research, the effects of changing in synthesis conditions on corrosion inhibition properties of the potassium phosphate pigment were studied. Processing parameters, including calcinations time, quiescent time, mixing rate and KOH/ZnCl2 mole ratio are selected as the influential parameters. Potassium zinc phosphate (PZP) pigments were prepared via co-precipitation method and their corrosion inhibition performance in a 3.5% NaCl solution was investigated during immersion time (1, 4 and 24 h). The synthesized pigments were characterized by x-ray diffraction (XRD) and Raman spectroscopy. Different analytical techniques including electrochemical impedance spectroscopy (EIS), inductively coupled plasma (ICP), pH measurement and surface analysis tests were employed in order to evaluate the corrosion inhibition performance of synthesized pigments in comparison with conventional zinc phosphate. The results revealed that the corrosion inhibitive performance of the PZP pigments is higher than that of the commercial zinc phosphate pigment. The evaluation of inhibition behavior in test solutions showed that by increasing the immersion time from 1 to 24 h charge transfer resistance of synthesized pigments increases. Considerable improvement in corrosion inhibition performance was observed by increasing the mixing rate and reducing the KOH/ZnCl2 mole ratio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Potassium zinc phosphate
  • Corrosion inhibition performance
  • Characterization
  • EIS
  • Synthesis