دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، دی 1393 
ارزیابی همانندسازی بافتار تصاویر به روش روان فیزیکی

صفحه 271-281

فاطمه کریم پور؛ حسین ایزدان؛ سید عبدالکریم حسینی


اثر نوع عامل انتقال زنجیر بر خواص فیزیکی پراکنه‌های پلی‌یورتان پایه آبی

صفحه 307-316

ایمان زرگرللهی؛ منوچهر خراسانی؛ علی اصغر صباغ الوانی؛ سجاد کیانی


تهیه رنگدانه‌های معدنی مقاوم در برابر حرارت با استفاده از سنتز نانو ذرات SiO2/TiO2 روی زئولیت

صفحه 317-324

آرش الماسیان؛ مازیار پروین زاده گشتی؛ محمد ابراهیم علیا؛ غزاله چیذری فرد