ساخت و ارزیابی پوشش کنترل گرمایی سیاه پایه سیلیکاتی به منظور اعمال بر سطح ماهواره

نویسندگان

دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر شاهین شهر

چکیده

در این تحقیق با استفاده از دو رنگ‌دانه سیاه معدنی اکسید مس و اکسید آهن و رزین سیلیکات پتاسیم با سه نسبت رنگ‌دانه به رزین، پوشش‌های کنترل گرمایی سیاه تهیه و بر سطح آلومینیم اعمال شدند. خواص نوری نمونه‌ها با استفاده از طیف‌سنجی نوری UV/vis اندازه‌گیری شد. خواص عمومی پوشش‌ها شامل: چسبندگی، خمش، سایش، ضربه و براقیت نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. ارزیابی خواص عمومی پوشش‌ها نشان داد که چسبندگی نمونه‌های رنگ برابر با B5 است. انجام آزمون‌های خمش و ضربه بدون ایجاد ترک‌خوردگی و جدایش پوشش از سطح زیرلایه انجام شد و میزان کاهش وزن پوشش پس از انجام آزمون سایش حدود سه میلی‌گرم بود. ارزیابی خواص نوری نشان داد که رنگ‌دانه اکسید مس از جذب کمتری نسبت به اکسید آهن برخوردار است. پوشش حاوی رنگ‌دانه اکسید آهن تقریباً تمامی طول‌موج‌های فرابنفش تا مرئی را جذب کرد و نسبت رنگ‌دانه به رزین تأثیر قابل توجهی بر میزان جذب پوشش نداشت. میزان جذب پوشش حاوی رنگ‌دانه اکسید آهن برابر با 0.98 و نشر گرمایی آن برابر با 0.92 اندازه‌گیری شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparation and Evaluation of Black Silicate Thermal Control Coating for Using on Satellite Surface

نویسندگان [English]

  • N. Kiomarsipour
  • R. Shojarazavi
Department of Materials Engineering, Malek Ashtar University of TechnologyوShahin Shahr
چکیده [English]

In this research, black silicate thermal control coatings were prepared with using two inorganic black pigments; copper oxide and iron oxide, in potassium silicate binder in three pigment to binder ratio then they were applied on aluminum substrate. The optical properties of coatings were measured by UV/vis spectrophotometer. Evaluation of the coatings general properties indicated that the adhesion of paint samples was equal to 5B. The bend and impact tests passed without any cracking and separating of coating from substrate and the coating weight loss after abrasion test was around three milligram. Evaluation of optical properties indicated that the coatings containing of copper oxide had lower absorptance than the coatings with iron oxide and later coatings were absorbed almost whole wavelengths from UV to VIS and pigment to binder ratio did not have significant effect on the coating absorptance. Its solar absorption and thermal emittance were 0.98 and 0.92 respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Black thermal control coatings
  • pigment
  • Optical properties
  • satellite