ارزیابی همانندسازی بافتار تصاویر به روش روان فیزیکی

نویسندگان

دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

هدف از تحقیق حاضر طراحی بافتار طرح‌های استتاری به گونه‌ای است که بتوانند به طور موثرتری نسبت به طرح‌های استتاری مرسوم در زمینه‌های انتخابی پنهان شوند. برای انجام این کار، شش تصویر از محیط‌های مختلف جنگلی انتخاب و سپس در سطح خاکستری و با استفاده از روش فوریه فرکتالی شدند. سپس تعداد رنگ‌های تصاویر فرکتالی شده کاهش یافته و دیجیتالی شدند. آنگاه با بکارگیری یک نمایشگر LCD توصیف رنگی شده، آزمایش شبیه‌سازی تصویری انجام شد. در این آزمایش بیست و چهار مشاهده‌کننده با به کارگیری روش روان فیزیکی کشف و شبیه‌سازی تصویری، بازده پنهان‌سازی سه طرح استتاری حاصل یعنی طرح استتاری مرسوم، طرح فرکتالی و طرح دیجیتالی را ارزیابی نمودند. در این آزمایش روان فیزیکی از مشاهده‌کنندگان خواسته شد به مجرد دیدن طرح استتاری روی پس زمینه انتخابی، بر روی آن کلیک کنند. نتایج آزمون کشف، نشان داد که بازده پنهان‌سازی طرح‌های استتاری فرکتالی و دیجیتالی بسیار بهتر از طرح‌های استتاری مرسوم است و طرح‌های فرکتالی با اختلاف کمی دارای بازده پنهان‌سازی بهتری از طرح‌های دیجیتالی بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the Texture Matching of Images Using a Psychophysical Method

نویسندگان [English]

  • F. Karimpour
  • H. Izadan
  • S. A. Hosseini
Department of Textile Engineering, Isfahan University of Technology
چکیده [English]

This research is focused on designing the texture of a camouflage pattern in a way that it merges in a chosen background more effectively than a traditional camouflage pattern. To do so, six images of target area were chosen and the images were fractalised, in gray scale form, via Fourier technique. The colour of the fractalised images was reduced and digitalised. Employing a characterised LCD, a photo simulation experiment was made and by conducting a psychophysical method, detection technique, twenty-four observers assessed the hiding efficiency of the three camouflage patterns, named traditional, fractalised and digitalized patterns. In the psychophysical experiment, the observers were asked to click on the patterns as soon as they manage to see them. The experiment showed that the hiding efficiency of the fractalised and the digitalised patterns are much better than the traditional one, and the fractalised pattern outperforms the digitalised pattern, marginally.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Camouflage
  • Image texture
  • Fourier Transform
  • fractal
  • Fractal dimension of image
  • Psychophysics