سنتز و شناسایی نانو ذرات مغناطیسی C-TiO2@Fe3O4برای تخریب آبی مستقیم 71 تحت تابش نور مرئی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشگاه گیلان

2 گروه مهندسی نساجی، دانشگاه گیلان

چکیده

در این تحقیق نانوکامپوزیت مغناطیسی C-TiO2@Fe3O4با استفاده روش سل ژل سنتز گردید و حذف آلاینده آبی مستقیم 71 در حضور نور مرئی مورد بررسی قرار گرفت. این نانو کامپوزیت، شامل هسته نانوذرات مغناطیسی مگنتیت و پوسته دی‌اکسید تیتانیم دوپ شده با کربن است. ریخت‌شناسی سطح، ساختار و فاز بلوری نانوکامپوزیت‌ها توسط روش‌های XRD،SEM و HRTEM مشخص شد. بررسی‌ها نشان داد که هسته Fe3O4 ساختار سه بعدی اسپینل معکوس داشته و در پوستهC-TiO2 ، دی اکسید تیتانیم ساختار آناتاز دارد. مطالعه فعالیت کاتالیست نوری نشان داد که نانوکامپوزیت C-TiO2@Fe3O4 توانایی تخریب بالایی برای آبی مستقیم 71 در مقایسه با نانوذرات خالص TiO2دارد. اثر عواملی مانند مقدار کاتالیست، غلظت اولیه رنگ و غیره نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. فعالیت کاتالیست نوری پس از سه بار استفاده مجدد 85% باقی ماند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis and Characterization of C-TiO2@Fe3O4 Magnetic Nanoparticles for Degradation Direct Blue 71 Under Visible Light Irradiation

نویسندگان [English]

  • A. Falah-Shojaei 1
  • A. Shams-Nateri 2
  • M. Ghomashpasand 1
1 Department of Chemistry, University of Guilan
2 Textile Engineering Department, University of Guilan
چکیده [English]

In this research, C-TiO2@Fe3O4 magnetic nanocomposite was prepared via a sol-gel method and the removal of Direct Blue 71 pollution in precence of visible light has been investigated. In this nanocomposite core is magnetic nanoparticles of magnetite and shell is the carbon-doped TiO2. The surface morphology, structure, and crystalline phase of the nanocomposites were characterized using XRD, SEM and HRTEM techniques. Studies showed that the Fe3O4 core has inverse cubic spinel structure and in shell C-TiO2, Titanium dioxide has the anatase structure. Photocatalytic activity studies showed that as-prepared nanocomposites had high photodegradating behavior (95%) to Direct Blue 71 compared to the pure TiO2 nanoparticles. The effect of process parameters such as, catalyst loading, and initial concentration of Direct Blue 71 on the extent of degradation was investigated. The photocatalytic activity remained 85% after three reusing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Direct Blue 71
  • Fe3O4
  • Titanium dioxide
  • Nanocomposite
  • Carbon