دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، دی 1390 
بررسی سمیت محلول حاوی رنگزای آلی اسید-4092 بعد از فرآیند نانوفوتوکاتالیستی UV/ZnO با استفاده از آزمون زیستی دافنیا مگنیا

صفحه 285-292

محمدهادی دهقانی؛ سیمین ناصری؛ پروین مهدوی؛ امیر حسین محوی؛ کاظم ندافی؛ غلامرضا جاهدخانیکی


بررسی تأثیر میزان pH در تولید نانو ذرات کبالت-آلومینات به روش سنتز احتراقی

صفحه 345-352

شیوا سالم؛ سید حمید جزایری؛ فدریکا بندییولی؛ علی اله وردی؛ منصور شیروانی