بررسی سمیت محلول حاوی رنگزای آلی اسید-4092 بعد از فرآیند نانوفوتوکاتالیستی UV/ZnO با استفاده از آزمون زیستی دافنیا مگنیا

نویسندگان

گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

سمیت محلول رنگ اسیدی 4092 پس از تاثیر فرآیند نانوفتوکاتالیستی UV/ZnO با استفاده از آزمون زیستی دافنیا مگنیا مورد بررسی قرار گرفت. دافنیا مگنیا به عنوان یک شاخص مناسب برای آزمایش سمیت پساب فاضلاب رنگی مورد استفاده قرارگرفته است. در این مطالعه پارامترهایی نظیر مقدارنانوذرات اکسیدروی، pH و زمان تماس مورد آزمایش قرار گرفتند. این مطالعه نشان دادکه سمیت در طی فرآیند نانوفتوکاتالیستی UV/ZnO افزایش می‌یابد. به علاوه سمیت با زمان افزایش پیدا می‌کند. آزمون زیستی نشان داد که رنگزای اسیدی 4092 برای دافنیا مگنیا سمی است. مقادیر LC50-24 hr LC50-96 hr, LC50-72 hr به ترتیب 124.9، 111.6، 91.55 میلی‌گرم در لیتر بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Acid 4092 Dye Solution Toxicity After UV/ZnO Mediated Nanophotocatalysis Process Using Daphnia Magna Bioassay

نویسندگان [English]

 • M. H. Dehghani
 • S. Nasseri
 • P. Mahdavi
 • A. H. Mahvi
 • K. Naddafi
 • Gh. R. Jahed
Department of Environmental Health Engineering, Tehran University of Medical Sciences
چکیده [English]

The Acid 4092 dye solution toxicity after UV/ZnO mediated nanophotocatalysis process using Daphnia magna bioassay was investigated. Daphnia magna has been evaluated as suitable indicator to test effluent toxicity in dyes wastewater. In this study, the parameters such as ZnO nanoparticles load, pH and contact time were analyzed. This study showed that toxicity increases during the UV/ZnO nano-photocatalysis process. Besides, toxicity increases with time. LC50-24 hr, LC50-72 hr, and LC50-96 hr values were 124.9, 111.6, and 91.55 mg/l, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Toxicity
 • Nanophotocatalysis
 • UV/ZnO
 • Daphnia magna
 • Acid 4092 dye
 • Bioassay