مقایسه روش‌های مختلف مشتقی در تعیین غلظت مواد رنگزا در منسوجات رنگرزی شده

نویسندگان

1 گروه مهندسی نساجی، دانشگاه گیلان

2 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در مقاله حاضر روش‌های مختلف اسپکتروفوتومتری مشتقی شامل روش قله- صفر(Peak zero)، قله تا قله (Peak to peak)، عبور از صفر و مشتق طیف نسبی به منظور تعیین غلظت مواد رنگزای به کار رفته در منسوجات رنگرزی شده با مخلوط سه‌تایی مواد رنگزا استفاده گردید و مقایسه تئوری و تجربی بین روش‌های بکار رفته به وسیله خطای نسبی پیشگویی غلظت انجام گرفت. مقدار خطای نسبی پیشگویی غلظت در روش‌های کلاسیک کیوبلکا - مانک، مشتقی قله- صفر، مشتقی قله تا قله، مشتقی عبور از صفر و مشتق طیف نسبی به ترتیب 0.288، 0.257، 0.29، 0.22 و 0.143 می‌باشد. با توجه به نتایج حاصل شده، کارایی و دقت روش مشتق طیف نسبی نسبت به سایر روش‌های مشتقی و روش کلاسیک کیوبلکا - مانک بهتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Derivative Spectrophotometric Techniques for Prediction of Colorants’ Concentration in Dyed Textiles

نویسندگان [English]

  • J. Mohtasham 1
  • A. Shams-Nateri 1
  • H. Khalili 2
1 Textile Engineering Department, University of Guilan
2 Department of Textile Engineering, Isfahan University of Technology
چکیده [English]

In this paper various derivative spectrophotometric methods including zero-crossing, peak to peak, peak to zero, and ratio derivative are used to determine dye concentration in colored fabric, which is dyed with ternary mixture of dyes. The experimental and theoretical comparisons of methods are done by using relative error of dye concentrations prediction. The relative error in normal kubelka-munk, peak to peak, peak to zero, and ratio derivative methods are 0.288, 0.257, 0.29, 0.22, 0.143, respectively. As obtained results indicated, the performance and accuracy of ratio derivative method is better than other derivative techniques and normal kubelka-munk method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Derivative spectrophotometric
  • Kubelka -Munk
  • Dye concentration
  • prediction