بررسی ایزوترم و سینتیک رنگبری پساب رنگی نساجی حاوی رنگزاهای مستقیم و اسیدی با استفاده از هسته خرما

نویسندگان

1 گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

در این تحقیق، قابلیت رنگبری رنگزاهای آنیونی مستقیم و اسیدی از پساب‌های رنگی نساجی با استفاده از جاذب طبیعی هسته خرما مورد مطالعه قرار گرفت. رنگزای مستقیم آبی 78 (DB78)و رنگزای اسیدی زرد 36 (AY36)به عنوان رنگزا‌های مدل انتخاب شدند. خصوصیات سطحی هسته خرما با استفاده از تبدیل فوریه زیر قرمز و میکروسکوپ الکترونی پویشی ارزیابی گردید. تأثیر متغیر‌های مؤثر بر فرآیند رنگبری مانند مقدار جاذب، غلظت اولیه‌ رنگزا، نمک‌‌های معدنی و pH بررسی شد. ایزوترم‌ (لانگمیور و فروندلیش) و سینتیک جذب (مرتبه اول و دوم) برای ارزیابی داده‌‌ها مطالعه گردید. نتایج نشان دادند که جذب رنگزای مستقیم آبی 78 و رنگزای اسیدی زرد 36 بر روی هسته خرما از ایزوترم لانگمیور پیروی می‌کنند. همچنین سینتیک جذب رنگزا‌ها روی جاذب از سینتیک مرتبه‌ دوم تبعیت می‌نمایند. داده‌‌ها نشان دادند که هسته خرما می‌تواند به عنوان یک جاذب طبیعی برای رنگبری رنگزا‌های مستقیم و اسیدی از پساب‌‌های رنگی نساجی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isotherm and Kinetic Studies of Dye Removal from Colored Textile Wastewater Using Date Seed

نویسندگان [English]

  • N.M. Mahmoodi 1
  • B. Hayati 2
  • M. Arami 2
1 Department of Environmental Research, Institute for Color Science and Technology
2 Textile Engineering Department, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

In this research, the Date Seed (DS) was investigated to remove the anionic dyes from textile effluent as a biosorbent. Direct Blue 78 (DB78) and Acid yellow 36 (AY36) were used as anionic dyes. The surface characteristics of DS were investigated using Fourier Transform Infra-Red and Scanning electron microscope. The influence of process variables such as adsorbent dosage, initial dye concentration and pH were studied. The isotherm and kinetic of dye adsorption onto DS were studied. The results indicated that the data for adsorption of DB78 and AY36 onto DS fitted well with Langmuir isotherms. The rates of sorption were found to conform to pseudo-second order kinetic with good correlation. Results indicated that DS could be used as a biosorbent to remove the anionic direct and acid dyes from contaminated watercourses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dye removal
  • Natural Adsorbent
  • Date seed
  • Isotherm
  • Kinetic
  • Colored textile wastewater
  • Anionic direct and acid dyes