حذف رنگزای آنیونی قرمز کنگو از محلول‌های آبی با استفاده از خاک اره اصلاح شده با پلی‌آنیلین: بررسی ایزوترم و سینتیک جذب

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان

2 گروه شیمی، دانشگاه گیلان

چکیده

در این تحقیق، کاربرد پلی‌آنیلین پوشش داده بر روی خاک اره (PANi/SD) برای رنگبری پساب حاوی رنگزای آنیونی قرمز کنگو مورد مطالعه قرار گرفت. تأثیر متغیرهای مؤثر بر فرآیند رنگبری مانند مقدار جاذب، غلظت اولیه رنگزا، pH محلول، زمان تماس و منحنی شکست بررسی شد. علاوه بر این فرآیند واجذب نیز جهت استفاده مجدد جاذب مورد مطالعه قرار گرفت. خواص سطحی PANi/SD با استفاده از روش تبدیل فوریه زیر قرمز ( FTIR) ارزیابی گردید. از بین عوامل مختلف بررسی شده در فرآیند رنگبری،pH محلول بیشترین تأثیر را داشته است. همچنین فرآیندهای جذب و واجذب با بازده بالا با کنترل ساده pH امکان‌پذیر است. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که فرآیند رنگبری تطابق بهتری با ایزوترم جذب لانگمیور دارد. فرآیند جذب قرمز کنگو (CR) بر روی PANi/SD از معادله سینتیکی شبه مرتبه دوم تبعیت می‌کند که نشان می‌دهد فرآیند به وسیله جذب شیمیایی قابل کنترل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Removal of Anionic Dye Congo Red from Aqueous Solutions Using Sawdust Modified by Polyaniline: Adsorption Isotherm and Kinetics Study

نویسندگان [English]

  • R. Ansari 1
  • A. Mohammad-khah 2
  • S. Alaie 2
1 Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Guilan
2 Chemistry Department, University of Guilan
چکیده [English]

This research deals with the application of polyaniline coated on wood sawdust (PANi/SD) for the removal of anionic dye congo red (CR) from aqueous solutions. The influence of process variables such as adsorbent dose, initial dye concentration, pH of test solution, contact time and breakthrough curves were studied. In order to find out the possibility of reuse, desorption study was also carried out in this investigation. Surface characteristics of PANi/SD were investigated using Fourier transform infrared (FTIR) technique. Among the different parameters affecting the removal of dye, it was found that pH of the solution has the most pronounced effect. Sorption/desorption of dyes can be simply controlled via pH adjustment. The experimental data were correlated reasonably well by the adsorption isotherm of the Langmuir. It was found that the adsorption of CR on PANi/SD followed the pseudo-second order equation which indicates that the adsorption process is chemisorption controlled.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dye removal
  • Anionic dye congo red
  • Sawdust
  • Polyaniline
  • Isotherms
  • Kinetics