کاربرد منطق فازی جهت پیشگویی اثر نوع و مقدار رنگدانه بر مقاومت فشاری بتن

نویسندگان

1 مهندسی عمران، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

2 دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد تاکستان

چکیده

بتن به عنوان یکی از پرمصرف‌ترین مصالح ساختمانی نزدیک به دو قرن است که در صنعت راه و ساختمان استفاده می‌گردد. ساخت بتن رنگی نیز در دهه اخیر از طرح‌های نوین تحقیقاتی در سطح جهان به شمار می‌آید. در صنعت تولید بتن رنگی، استفاده از رنگدانه‌های معدنی یک روش جهت رنگی نمودن کامل بتن می‌باشد که امروزه اهمیت ویژه‌ای یافته است، زیرا توسط رنگدانه‌های معدنی به دامنه وسیعی از رنگ‌ها می‌توان دست یافت و بتن ساخته شده دارای خواص مطلوبی از جمله مقاومت و دوام می‌باشد. هدف این مقاله، بررسی تأثیر رنگدانه‌های معدنی بر مقاومت فشاری بتن رنگی ساخته شده با رنگدانه‌های معدنی و پیش‌بینی نتایج با استفاده از منطق فازی می‌باشد. برای این منظور نمونه‌های بتنی معمولی (شاهد) و رنگی با درصدهای مختلف رنگدانه‌ها ساخته شد و با استفاده از آزمایش فشاری استاندارد، میزان تأثیر رنگدانه‌ها بر مقاومت فشاری بتن و نیز درصد بهینه میزان رنگدانه برای رنگ‌های مختلف مشخص گردید. سپس با استفاده از سیستم استنتاج فازی و همچنین تحلیل رگرسیون خطی و غیر خطی، مقادیر این تأثیرات پیش‌‌بینی، و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شد. نتایج به دست آمده نشان داد که در مقایسه با مدل‌های رگرسیون خطی و غیر خطی، مدل فازی جواب‌های بسیار نزدیک‌تری به نتایج حاصل از آزمایش‌ها ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Type and Dosage of Pigment on the Concrete Compressive Strength and Its Prediction by the Fuzzy Logic

نویسندگان [English]

  • M. Naderi 1
  • O. Qodousian 1
  • H. Mollayi Dehshali 2
1 Civil engineering, Imam Khomeini International University
2 Faculty of Engineering and Technology, Takestan Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Concrete is one of the most frequently used construction material that is used in civil engineering industry for two centuries. Production of colored concrete is also has become a new research topic in recent decades. In the production of the colored concrete, the use of mineral pigments is a method by which fully colored concrete can be obtained because by using mineral pigments it is possible to produce vast variety of colored concrete with desirable strength and durability. The aim of this paper is to study the effects of the pigments on the compressive strength of concretes produced by mineral pigments and to predict the results by Fuzzy inference system. To do so, ordinary and colored concrete specimens were made by adding different percentages of different pigments and were tested using standard compression testing and the effects of pigments on the compressive strength and the optimum percentage of the pigments were obtained. Then having tested the specimens, Fuzzy inference system as well as linear and non-linear regression analysis were used to predict these effectcs and the results were compared with the laboratory results. The obtained results show that in comparison with linear and non-linear regression models, the Fuzzy inference system predicts results more similar to the laboratory results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pigment
  • Compressive strength
  • Colored concrete
  • Fuzzy logic