دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، فروردین 1389 
حذف رنگزای آلی آنیونی زرد مستقیم 9 و نارنجی راکتیو 122 از آب آلوده با استفاده از جاذب زیست پلیمری کیتوسان

صفحه 17-23

محمدحسین رسولی فرد؛ نادر طاهری قزوینی؛ الهام فرهنگ نیا؛ اعظم حیدری؛ سید محمدمهدی دوست محمدی


مروری بر سامانه‌های خبره در صنعت رنگرزی و نساجی

صفحه 41-53

مصطفی گودرز؛ محمد امانی تهران؛ رضا محمد علی مالک؛ فیروزمهر مظاهری