حذف رنگزای آلی آنیونی زرد مستقیم 9 و نارنجی راکتیو 122 از آب آلوده با استفاده از جاذب زیست پلیمری کیتوسان

نویسندگان

1 دانشکده علوم، گروه شیمی، دانشگاه زنجان

2 دانشکده شیمی، دانشگاه تهران

3 گروه پزشکی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان

4 گروه شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

در تحقیق حاضر، هدف بررسی تأثیر کیتوسان بر حذف دو رنگزای آلی زرد مستقیم 9 (DY9) و نارنجی راکتیو 122 (RO122) از آب آلوده شده در مقایسه با کربن فعال در یک سیستم ناپیوسته می‌باشد. این جاذب با توجه به برتری‌هایی نظیر ظرفیت جذب بالا و قابلیت جذب انواع آلاینده‌ها بخاطر وجود گروه‌های عاملی فعال در ساختار کیتوسان، غیر سمی بودن، ارزانی، فراوانی و همچنین سرعت بالای جذب برای مطالعه انتخاب شده است. همچنین اثر عوامل مختلف نظیر زمان تماس، غلظت اولیه رنگزا، مقدار مصرفی جاذب، دما و pH بررسی شده و در نهایت میزان کارایی کیتوسان در حذف این دو رنگزا با کربن فعال مقایسه گردیده است. نتایج حاصل نشان داد که با افزایش زمان تماس، مقدار جاذب مصرفی، دما و کاهش غلظت اولیه رنگزا میزان جذب افزایش یافته است و به علاوه بیشترین میزان حذف در pH خنثی بوده است. همچنین نتایج حاصل بیانگر برتری و کارایی بالای کیتوسان نسبت به کربن فعال می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Removal of Direct Yellow 9 and Reactive Orange 122 from Contaminated Water Using Chitosan as a Polymeric Bioadsorbent by Adsorption Process

نویسندگان [English]

  • M. H. Rasoulifard 1
  • N. Taheri Qazvini 2
  • E. Farhangnia 2
  • A. Heidari 3
  • S. M. M. Doust Mohamadi 4
1 Department of chemistry,Faculty of Science, University of Zanjan
2 School of Chemistry, University of Tehran
3 Department of Molecular Medicine, , Zanjan University of Medical Science
4 Department of Applied Chemistry, Islamic Azad University of Tabriz
چکیده [English]

The present study was carried out to investigate the effect of chitosan on the removal of Direct Yellow 9 and Reactive Orange 122 from contaminated water in comparison to activated carbon using batch adsorption studies.Chitosan has been selected as an adsorbent because of advantages such as high adsorption capacity, potential of variety of pollutants removal, non toxicity, availability, low cost and high rate of adsorption. Also the effect of contact time, initial dye concentration, adsorbent dosage, temperature and pH were examined and then removal efficiency of chitosan as compared to activated carbon was investigated. The results showed that removal of dyes increased by increasing contact time, adsorbent dosage, temperature and dye initial concentration decreasing. Also it may be concluded that chitosan was more effective than activated carbon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chitosan
  • Adsorption
  • Direct yellow 9
  • Reactive orange 122
  • Wastewater Treatment