دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، پاییز 1389 
4. تهیه پودر میکروکپسوله -βکاروتن با قابلیت استفاده در محیط‌های آبی

صفحه 161-167

عبدالرسول هجری؛ علیرضا خسروی؛ کمال‌الدین قرنجیگ؛ محمدامین حجازی