بررسی انحلال یک ماده رنگزای دیسپرس نفتالیمیدی حاوی گروه کربوکسیلیک اسید در حضور پراکنش کننده‌های آنیونی و غیریونی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، قطب علمی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در این مقاله انحلال یک ماده رنگزای آزو دیسپرس بر پایه نفتالیمید که حاوی گروه کربوکسیلیک اسید است در حضور پراکنش‌ کننده‌های آنیونی و غیریونی گزارش شده است. در این راستا عوامل مؤثر بر انحلال مادة رنگزا در آب حاوی مواد پراکنش‌کننده از قبیل دما، زمان و غلظت پراکنش‌‌کننده مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی‌ها نشان می‌دهند که میزان انحلال مادة رنگزا با افزایش غلظت هر دو ماده پراکنش‌‌کننده غیر‌یونی و آنیونی، دما و زمان افزایش می‌یابد. در تمامی حالت‌ها انحلال ماده رنگزا در پراکنش‌‌کننده آنیونی بیشتر از نوع غیریونی است. مطالعه سینتیکی انحلال مادة رنگزا در حضور هر دو ماده پراکنش ‌کننده در دماها و غلظت‌های مختلف نشان داد که سرعت انحلال ماده رنگزا در دو پراکنش کننده به کار رفته از رابطه تابع نمایی پیروی می‌کنند. ضمنا نتایج نشان داد که مادة رنگزا در آب حاوی پراکنش ‌کننده آنیونی با سرعت بیشتری نسبت به پراکنش ‌کننده غیریونی حل می‌شود. اندازه‌گیری سرعت انحلال ماده رنگزا در هر دو ماده پراکنش کننده نشان داد که سرعت انحلال ماده رنگزا با افزایش زمان کاهش می‌یابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Dissolution of an Azo Naphthalimide Disperse Dye Containing Carboxylic Acid Group in the Presence of Anionic and Nonionic Dispersing Agents

نویسندگان [English]

  • K. Gharanjig 1
  • M. Sadeghi-Kiakhani 2
1 Department of Organic Colorants;Center of Excellence for Color science and Technology, Institute for Color Science and Technology
2 Department of Organic Colorants, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

In this paper, dissolution of a monoazo disperse dye based on naphthalimide containing carboxylic acid in the presence of anionic and nonionic dispersing agents was reported. In this respect, the effect of various parameters such as temperature, time, and concentration of dispersing agents on dissolution of the dye in water containing dispersing agents were evaluated. The results showed that with increasing the concentration of both anionic and nonionic dispersing agents, temperature and time of dissolution of the dye was increased. In all cases, dissolution of the dye in the presence of anionic dispersing agent is better than nonionic type. The kinetic study of the dissolution of the dye in the presence of both anionic and nonionic dispersing agents at various temperatures and different concentrations of dispersing agents represented that the rate of dissolution of dye in aqueous dispersing agents are fitted with exponential equation and the rate of dissolution of dye in water containing anionic dispersing agent is more than nonionic type. The measurement of dissolution rate of the dye in both dispersing agents showed that the rate of dissolution of dye decreased with increasing of the time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dissolution kinetic
  • Naphthalimide
  • Disperse dye
  • Anionic and nonionic dispersing agents