اثر نانو آلومینا بر برخی خواص فیزیکی ـ مکانیکی یک روکش شفاف، بر پایه رزین اکریلیک پایه آبی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 قطب علمی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر ذرات نانو آلومینا در یک روکش شفاف اکریلیکی است که به عنوان یک لایه محافظ در برابر سایش در کفپوش چوبی استفاده می‌شود. درصد وزنی نانو آلومینا مورد استفاده 3%، 5%، 7%، 9% و 11% بر مبنای مقدار جامد است. نمونه بدون نانو آلومینا به عنوان مرجع در نظر گرفته شده است. نمونه‌های مایع توسط دستگاه رئومتر برای بررسی اثر نانو آلومینا روی گرانروی مایع مورد آزمایش قرار گرفت. بعد از اعمال رزین و تشکیل فیلم، دستگاه کدرسنج برای بررسی اثر این نانو ذرات روی شفافیت فیلم آزاد حاصل به کار گرفته شد. از دستگاه سایش Taber جهت به دست آوردن شاخص سایش نمونه‌ها استفاده شد سپس با استفاده از سختی میکرو، تغییرات سختی نمونه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. افزایش نانو آلومینا تغییر شاخصی را در گرانروی ایجاد نکرده و نتایج کدرسنجی نشان داد که در درصدهای وزنی بالای 9%، نمونه‌ها شفافیت خود را از دست می‌دهند اما شاخص سایش برای این نمونه‌ها نزدیک به صفر بوده که نشان دهنده مقاومت به سایش عالی است. سختی میکرو آن‌ها تقریباً یکسان است که مشخص شد سختی در این نمونه‌ها تأثیری بر روی مقاومت به سایش نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Nano Alumina on Some Physical and Mechanical Properties of an Acrylic Water Based Clear Coat

نویسندگان [English]

  • A. Kashani 1
  • S. Moradian 2
1 Department of Polymer Engineering and Color Technology, Amirkabir University of Technology
2 Center of Excellence for Color Science and Technology, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

This investigation aims to show some effects of nano alumina particles in an acrylic resin that is used as a protective coating against wear. The loads of nano alumina in samples are 3, 5, 7, 9, 11 percentage “based on solid” and a sample without nano alumina marked as reference. Liquid samples were examined by a rheometer to observe effects of nano alumina particles on viscosity then a turbidity instrument was utilized to observe transparency changes of clear coats that contains diverse amount of nano alumina. By means of a Taber abrasion, wear index of samples were achieved; afterward micro hardness used to consider the effects of nano alumina in hardness of samples.Adding nano alumina does not impart significant alternation in viscosity. Turbidity results show haziness in higher load percentage of nano alumina. Wear index of samples in high weight fractions dropped dramatically. Micro hardness of cured samples does not differ significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nano alumina
  • acrylic resin
  • Parquet
  • Wear