تأثیر سدیم دودسیل سولفات بر ساختار و خواص ضد خوردگی پوشش فسفاته بر روی آلیاژ منیزیم AZ31

نویسندگان

1 گروه پژوهشی پوشش‌های سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

سدیم دودسیل سولفات (SDS) به عنوان یک شتاب دهنده جایگزین نیتریت سدیم در حمام فسفاته به کار گرفته شد. تأثیر این ماده فعال سطحی بر ریخت‌شناسی و خواص ضد خوردگی پوشش فسفاته ایجاد شده بر روی آلیاژ منیزیم AZ31 بررسی گردید. پوشش فسفاته خاکستری روشن در حمام فسفاته محتوی سدیم دودسیل سولفات در دمای 50-45 درجه سانتی‌گراد و مدت زمان 5 دقیقه بر روی زمینه آلیاژ منیزیم AZ31 تشکیل شد. ساختار و ریخت‌شناسی سطح پوشش‌های فسفاته و ترکیب درصد عناصر موجود در پوشش‌ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی و آنالیز عنصری اشعه ایکس مشاهده و تجزیه و تحلیل شد. همچنین سرعت و مقاومت در برابر خوردگی پوشش‌ها با استفاده از آزمون پلاریزاسیون بررسی گردید. نتایج نشان داد که با استفاده از سدیم دودسیل سولفات به عنوان یک شتاب دهنده جایگزین نیتریت در حمام فسفاته، فاز اصلی هوپئیت در جهات مختلف با یکنواختی بیشتری شروع به رشد می‌کند و پوششی با تراکم بالاتر و نفوذ‌پذیری پایین‌تر حاصل می‌شود. بر اساس نتایج حاصل از آزمون پلاریزاسیون، افزایش غلظت سدیم دودسیل سولفات در حمام باعث افزایش مقاومت به خوردگی پوشش فسفاته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of Sodium Dodecyl Sulfate on Structure and Anti-corrosive Properties of Phosphate Coating on AZ31 Magnesium Alloy

نویسندگان [English]

  • R. Amini 1
  • A. A. Sarabi 2
  • S. M. Kasiriha 2
1 Department of Surface Coatings and Corrosion, Institute for Color Science and Technology
2 Department of Polymer Engineering and Color Technology, Amirkabir University of Technolog
چکیده [English]

Sodium dodecyl sulfate (SDS) was used as an accelerating reagent to replace nitrite in phosphating bath. Effect of this surfactant on the morphology and anticorrosive performance of phosphate coating on AZ31 magnesium alloy was studied. The light grey phosphate coating was formed on AZ31 magnesium alloy from the zinc phosphating bath containing sodium dodecyl sulfate at temperature of 45-50 ºC and in about 5 minutes. SEM and EDX were utilized to investigate the morphology and elemental compositions of the phosphate coatings. In addition, DC polarization was used to reveal the anticorrosive resistance of phosphate coatings. Results showed that, using SDS as an accelerating reagent to replace nitrite in phosphating bath has caused a more uniform formation of hopeite phase at different directions. In addition, a denser and less permeable coating can be obtained at this conditions. The corrosion resistance of phosphate coatings was superiorly improved using higher SDS concentration in the phosphating bath.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phosphate coating
  • AZ31 magnesium alloy
  • Sodium dodecyl sulfate
  • corrosion
  • polarization