بررسی رفتار ضدخوردگی یک سطح فعال کاتیونی دو قلو در مقایسه با نمونه مونومری آن بر روی فولاد نرم در محلول اسیدکلریدریک طی زمان غوطه‌وری

نویسندگان

1 گروه پژوهشی پوشش‌های سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 گروه پژوهشی پوشش‌های سطح و خوردگی، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

خاصیت ضد خوردگی سطح فعال دو قلوی کاتیونی (12-4-12) در مقایسه با نمونه مونومری آن، دودسیل تری متیل آمونیوم بروماید (DTAB)، بر روی فولاد نرم در محلول 1 مولار اسیدکلریدریک به کمک آزمون طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان‌دهنده اثر بازدارندگی خوردگی این دو ترکیب بر روی فولاد نرم در محیط اسیدی است. همچنین مشاهده شد که با افزایش زمان غوطه‌وری نمونه‌ها در محلول‌های آزمون، مقاومت در برابر خوردگی فولاد نرم افزایش یافت و به یک حد ثابت برای سطح فعال دو قلو 12-4-12 (طی 2 ساعت) و DTAB (طی 4 ساعت) رسید. سطح فعال مونومری DTAB در مقایسه با نمونه دوقلوی خود 12-4-12 اثر بازدارندگی خوردگی بهتری داشت که این موضوع احتمالاً به سبب ممانعت فضایی ایجاد شده توسط یک سر آزاد سطح فعال دو قلو است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Anticorrosive Behavior of a Gemini Cationic Surfactant and Its Monomeric Counterpart on Mild Steel in Hydrochloric Acid During Immersion Time

نویسندگان [English]

  • M. Mahdavian ahadi 1
  • A.R. Tehrani-Bagha 2
  • Sh. Ashhari 3
1 Department of Surface Coatings and Corrosion, Institute for Color Science and Technology
2 Department of Environmental Research, Institute for Color Science and Technology
3
چکیده [English]

Anticorrosive property of a gemini cationic surfactant (12-4-12) and its monomeric counterpart, dodecyl trimethyl ammonium bromide (DTAB), on mild steel in 1M hydrochloric acid solution was investigated by electrochemical impedance spectroscopy (EIS). The results revealed the corrosion inhibition effect of these two surfactants on mild steel in acidic solution. It was observed that by increasing the immersion time in test solutions, corrosion resistance of mild steel increased, reaching a constant value after 2 h and 4 h immersions for 12-4-12 and DTAB, respectively. The monomeric surfactant, DTAB, had better corrosion inhibition effect compared to 12-4-12. The lower performance of 12-4-12 could be related to steric hindrance of the free head group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corrosion Inhibition
  • Mild steel
  • Hydrochloric acid
  • cationic surfactant
  • Gemini surfactant
  • electrochemical impedance spectroscopy