بررسی رنگرزی پلی‌اتیلن ترفتالات مورد مصرف در الیاف با ماده رنگزای دیسپرس زرد 114 در حضور یک افزودنی پلیمر شاخه‌ای

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 قطب علمی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در این مقاله از یک پلیمر شاخه‌ای به عنوان یک ماده افزودنی از مولکول‌های درختی برای بهبود قابلیت رنگرزی پلی اتیلن ترفتالات مورد مصرف در الیاف استفاده گردید. نمونه‌های مختلفی با نسبت وزنی 0.5 تا 3.0 درصد از پلیمر شاخه‌ای و پلی‌استر به وسیله دستگاه مخلوط کن داخلی تهیه گردید. بررسی رفتار حرارتی آمیزه‌های حاصله بوسیله دستگاه DSC، حاکی از کاهش مقدار دمای شیشه‌ای نمونه‌ها با توجه به افزایش درصد ماده افزودنی بود. این کاهش Tg بین نمونه خالص پلی‌اتیلن ترفتالات و نمونه حاوی 3 درصد پلیمر شاخه‌ای، حدود 11 درجه سانتیگراد بود. نمونه‌های ورقه‌ای فیلم از آمیزه‌های مذکور تهیه و با ماده رنگزای زرد دیسپرس 114 در شرایط مختلف (در حضور حامل و بدون حامل و در دمای 130 درجه سانتیگراد) رنگرزی گردید. K/Sبه عنوان پارامتری جهت تعیین میزان رنگ‌پذیری نمونه‌ها محاسبه شد و نشان داد که با افزایش درصد پلیمر شاخه‌ای، قابلیت رنگرزی در حمام‌های بدون حامل از 1.2 به 3.0 و در حمام حاوی حامل به مقدار بیشتری افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Dyeing of Fiber Grade PET Using a Hyperbranched Polymeric Additive

نویسندگان [English]

  • M. Khatibzadeh 1
  • M. Mohseni 1
  • S. Moradian 2
1 Deptment of Polymer Engineering and Color Technology, Amirkabir University of Technology
2 Center of Excellence for Color Science and Technology, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

In this study, a hyperbranched dendritic additive was used to improve the dyeability of a fibre grade PET. Various samples were prepared in an internal mixer at different concentrations of this additive. DSC was used to study the thermal behavior of the resultant compounded samples. It was shown that Tg of samples decreased as the concentrations of the additive increased. This difference in Tg between the neat PET and the compounded samples composed of 3 wt% hyperbranched was about 11 ºC. Sheet films were prepared and were subsequently dyed using C. I. Disperse Yellow 114 in presence and absence of a carrier. K/S, the dye uptake parameter increased from 1.2 to 3.0 as the concentration of additive increase for samples dyed in the absence of a carrier. The results showed that the need for use of a toxic carrier can be eliminated by this procedure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PET
  • Hyperbranched additive
  • dyeing
  • Carrier
  • Disperse dye