انحلال یک ماده رنگزای مونو آزو دیسپرس نفتالیمید در حضور مواد فعال سطحی دو قلوی کاتیونی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، قطب علمی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

انحلال یک ماده رنگزای مونو آزو دیسپرس بر پایه نفتالیمد حاوی گروه استر در حضور مواد فعال سطحی کاتیونی مونومری (DTAB) و دو قلو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که قدرت انحلال ماده رنگزای مورد بررسی در مایسل‌های مواد فعال سطحی کاتیونی دو قلو بیشتر از نمونه مرسوم مونومری می‌باشد. مطالعه اسپکتروفوتومتری ناحیه مرئی نشان داد که طیف جذبی و طول موج بیشینه جذب ماده رنگزای دیسپرس در حضور مایسل‌های سطح فعال‌های دوقلو بسیار شبیه رفتار جذبی در حلال اتانول است. توانایی انحلال به شدت وابسته به ساختار مواد فعال سطحی و طبیعت مایسل‌های آنها می‌باشد. جذب ماده رنگزای دیسپرس بر روی پارچه‌های پلی‌استری در حضور سطح فعال‌های کاتیونی به این صورت است : DTAB>12-4-12>14-414 که مجدداً قدرت حل‌کنندگی بالاتر سطح فعال‌های دوقلو را حتی در دماهای بالا نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Solubilization of a Monoazo Naphthalimide Disperse Dye in the Presence of Gemini Cationic Surfactants

نویسندگان [English]

  • K. Gharanjig 1
  • M. Sadeghi-Kiakhani 2
  • A.R. Tehrani-Bagha 3
1 Department of Organic Colorants;Center of Excellence for Color science and Technology, Institute for Color Science and Technology
2 Department of Organic Colorants, Institute for Color Science and Technology
3 Department of Environmental Research, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

The solubilization of a monoazo disperse dye based on naphthalimide containing an ester group in the presence of DTAB and two gemini cationic surfactants was investigated. The results showed that the solubilization power of gemini surfactants micelles was greater than that of conventional surfactant micelles (DTAB) for this dye. The nature of the visible absorption spectra in aqueous surfactant solutions above CMC was very similar to those in the ethanol solution. The solubilization power is strongly dependent on the surfactant structure and nature of micelles. The absorption of used disperse dye into polyester fabrics in the presence of cationic surfactants increased in the order of DTAB>12-4-12>14-414, once again confirming the higher solubilization power for gemini surfactants even at elevated temperatures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disperse dye
  • Solubilization
  • Gemini cationic surfactants
  • dyeing
  • Fastness properties